Smlouva licenční
Diotima, s. r. o.
se sídlem:Steinerova 735, 149 00 Praha 4-Háje
kancelář:Přemyslovská 14, 130 00 Praha 3, tel.: 222 727 040
IČ:26115476
Společnost je zapsána v OR Krajského obchodního soudu v Praze, odd. C, vložka 71429
(dále jen poskytovatel)
a
uživatel programu Delta-MOV
uzavírají podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto licenční smlouvu:
I.

Předmět a účel smlouvy

/1/  Předmětem smlouvy je poskytnutí rozmnoženiny počítačového programu Delta-MOV (dále jen program) a udělení nevýhradního svolení k jeho užívání ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon") za účelem pořizování posudků nebo oceňování věcí movitých uživatelem. Rozsah a doba trvání licence se řídí skutečně uhrazeným licenčním poplatkem podle platného ceníku a je potvrzena údaji na příslušné faktuře a vystavením digitálního certifikátu, který lze mj. zobrazit v programu v nabídce Nastavení|Licence k programu.
Dohodou stran lze licenci po dobu platnosti této smlouvy rozšířit nebo prodloužit. Licence se prodlužuje či rozšiřuje zaplacením licenčního poplatku podle ceníku poskytovatele.
/2/  Licencí se pro účely této smlouvy rozumí svolení k užití programu, který je předmětem této smlouvy, po dobu a za podmínek dále v této smlouvě sjednaných na počítačích uživatele.
Licencí na osobu se pro účely této smlouvy rozumí nevýhradní licence, která může být poskytnuta pouze fyzické osobě a opravňuje ji instalovat program na libovolném počtu počítačů, které jsou v jejím vlastnictví, a takto instalovaný program na těchto počítačích osobně užívat; užití jinou osobou, než které je poskytnuta licence na osobu, je zakázáno.
Licencí na počítač se pro účely této smlouvy rozumí nevýhradní licence, která opravňuje uživatele instalovat program pouze na jednom počítači, který je v jeho vlastnictví. Právo užívat program má i osoba pověřená uživatelem, pokud vytváří posudky či ocenění jménem uživatele, jemuž byla poskytnuta licence na počítač. Při instalaci programu na více počítačích uživatele je uživatel povinen opatřit si odpovídající počet licencí.
/3/  Poskytovatel může dát zdarma k dispozici zkušební verzi programu. Taková verze programu slouží výhradně k ověření funkčnosti programu vzhledem k požadavkům uživatele. Žádný výstup ani výsledek činnosti zkušební verze programu nesmí být jinak využit.
/4/  Uživatel bere na vědomí, že poskytovaný program je předmětem autorskoprávní ochrany, a že tudíž není oprávněn jej užívat k jinému účelu nad rámec svolení poskytnutého touto smlouvou nebo nad rámec volného užití povoleného autorským zákonem, stejně tak jako není oprávněn program jakkoliv upravovat, rozmnožovat (kopírovat) jej a dále šířit nebo jinak neoprávněně s ním nakládat.
/5/  Poskytovatel prohlašuje, že veškerá práva, která uživateli touto smlouvou poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv omezení a je oprávněn s nimi disponovat způsobem, jak činí touto smlouvou.
II.

Podmínky oprávněného užívání programu

/1/  Právo užívat program vzniká uživateli okamžikem zaplacení licenčního poplatku (poplatku za užívání) podle ceníku vydaného poskytovatelem a zaniká uplynutím doby, na kterou je licence podle ustanovení čl. I. odst. 1 této smlouvy poskytnuta.
III.

Práva a povinnosti uživatele

/1/  Uživatel se zavazuje program, který je předmětem této smlouvy, užívat výhradně pro svoji osobní či vnitřní potřebu, jak odpovídá obsahu poskytnuté licence podle čl. I. odst. 1 této smlouvy, tzn. neposkytovat jej k jiným osobám, a zavazuje se respektovat zákonná a smluvní omezení, vyplývající ze skutečnosti, že program je jako autorské dílo předmětem autorskoprávní ochrany.
Uživatel je povinen učinit taková opatření, aby bylo vyloučeno užívání programu neoprávněnou osobou či jinak, než je povoleno touto smlouvou.
/2/  Uživatel má právo užívat program pouze po dobu trvání licence, po jejím skončení je povinen přestat jej užívat a odstranit všechny jeho rozmnoženiny z počítače.
/3/  Uživatel se zavazuje na svém počítači neustále udržovat platné datum, aby mohla být ověřena platnost licence.
Uživatel nesmí vytvořit pomocí programu dokument, který by obsahoval datum vyhotovení spadající mimo období, kdy mu byla poskytnuta příslušná licence k užívání programu.
Rovněž je nepřípustné vytvářet odhad ke dni, který spadá do období po ukončení práva k užívání programu.
/3/  Porušení autorského práva uživatelem je kvalifikováno jako podstatné porušení smlouvy, pro které může poskytovatel od smlouvy odstoupit; porušením autorského práva jsou nejen neoprávněné šíření či jiné užití a neoprávněné zásahy, ale i odstranění, vyřazení z provozu či omezení funkčnosti technických prostředků, použitých poskytovatelem k ochraně programu před jeho neoprávněným užitím.
/4/  Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá:
a)  za výběr programu vzhledem k vhodnosti pro určitý účel a vzhledem k vhodnosti pro určitý počítač, neboť měl možnost si k ověření vhodnosti programu vyžádat ověřovací verzi programu poskytovanou poskytovatelem zdarma,
b)  za správnost vypracovaného posudku či ocenění vytvořeného pomocí programu a je povinen zkontrolovat jeho správnost.
IV.

Povinnosti poskytovatele

/1/  Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti licence k užívání programu poskytovat uživateli konzultace v otázkách souvisejících s užíváním programu a to jak osobně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, tak telefonicky.
/2/  Poskytovatel se zavazuje po dobu, na kterou je licence poskytnuta:
a)  poskytovat uživateli nové aktuální verze programu za poplatek nepřevyšující náklady na nosič programu a na doručení programu uživateli,
b)  při změně relevantních právních předpisů promítnout tuto změnu do programu a novou verzi poskytnout uživateli za poplatek nepřevyšující náklady na nosič programu a na doručení programu uživateli.
/4/  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem oprávněnosti užívání programu prostřednictvím sítě internet program může odeslat informaci o tom, kdy, kde a kým byl spuštěn. Poskytovatel garantuje, že program nebude odesílat jiné údaje bez výslovného souhlasu uživatele..
/5/  Veškeré povinnosti poskytovatele k uživateli trvají pouze po dobu na kterou byla poskytnuta licence.
V.

Odpovědnost za vady a reklamace

/1/  Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli případně zjištěné vady programu.
/2/  Za vadu se považuje stav kdy program pro jeho vady nelze použít k jeho účelu či zásadní rozpor funkce programu s dodanou dokumentací.
Za vadu programu se nepovažuje jeho neslučitelnost s technickým či programovým vybavením počítače.
/3/  Reklamace vady musí být učiněna písemně a vada musí být dostatečně podrobně popsána tak, aby bylo možno chybné fungování programu opakovaně vyvolat. Uživatel je povinen při odstraňování vady spolupracovat s poskytovatelem v rozsahu potřebném k jejímu odstranění.
/4/  Poskytovatel se zavazuje řádně reklamovanou vadu programu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze zjištěné vady a opravený program dodat uživateli.
VI.

Závěrečná ustanovení

/1/  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva vstupuje v platnost okamžikem kdy uživatel nainstaloval program na svůj počítač nebo když jej začal používat.
/2/  Smlouvu lze ukončit výpovědí takto:
Poskytovatel může smlouvu vypovědět s účinností ke dni uplynutí lhůty, na kterou byla licence poskytnuta.
Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli i bez uvedení důvodů s tím, že účinky výpovědi nastávají okamžikem jejího doručení poskytovateli; licenční poplatek ani jeho poměrná část se nevrací.
/3/  Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodu porušení autorského práva uživatelem v souladu s ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a je účinné dnem doručení uživateli.
/4/  Není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a obecnými ustanoveními občanského zákoníku.