Licenční smlouva
1. SMLUVNÍ STRANY
Diotima, s. r. o.
Přemyslovská 14, 130 00 Praha 3, tel.: 222 727 040
IČ: 26115476
Společnost je zapsána v OR Krajského obchodního soudu v Praze, odd. C, vložka 71429
(dále jen Diotima)
a
Uživatel programu Sfairadora
uzavírají smlouvu s následujícím obsahem.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k užívání počítačového programu Sfairadora (dále jen „program“) uživateli tohoto programu. Licence se uděluje na základě zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Vykonavatelem autorských k programu a poskytovatelem licence je společnost Diotima. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která program zakoupila, nainstalovala nebo jej užívá. Smlouva mezi výše uvedenými smluvními stranami je uzavřena okamžikem nákupu, instalace nebo užití programu.
3. ROZSAH LICENCE
3.1. Uživatel bere na vědomí, že program je právně chráněn jako autorské dílo. Uživateli se uděluje nevýhradní licence užívat program za následujících podmínek. Práva zde uživateli výslovně neudělená mu nenáležejí.
3.2. Verzi programu, která je označena jako „pro osobní, nekomerční užití“ a je zdarma k dispozici na internetu, může uživatel užívat bezplatně za předpokladu, že ji užívá pouze pro své osobní potřeby a užívání nesměřuje přímo nebo nepřímo k vytvoření zisku. K ostatním užitím je třeba uhradit licenční poplatek. Užití v rámci jakékoli organizace, i když nesměřuje i vytváření zisku, není užitím osobním.
3.3. Uhrazením licenčního poplatku vzniká uživateli právo užívat program v dále určeném rozsahu. Uživatel, který uhradil licenční poplatek, je dále označován jako „držitel licence“. Držitel licence má právo instalovat a užívat program na počítačích, které jsou v jeho majetku nebo ve výhradním užívání.
(a) Pokud je držitelem licence fyzická osoba, který užívá program výhradně osobně, má právo instalovat a užívat program na libovolném množství počítačů určených výše po uhrazení pouze jednoho licenčního poplatku.
(b) Pokud je držitelem licence právnická osoba nebo fyzická osoba užívající program jinak než je určeno bodem (a), musí uhradit licenční poplatek podle obchodních podmínek Diotimy pro každou jednotlivou instalaci. Počet instalací je určen počtem osob, které mají s ohledem na funkční vlastnosti zařízení, na nichž je program instalován, možnost program užívat současně. Program potom může užívat jakákoli fyzická osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu k držiteli licence a vykonává pro něj pomocí programu práci.
3.4. Uživatel má právo program užívat výhradně k uchovávání a správě dat a činnostem souvisejícím. Uživatel nesmí program nijak upravovat, dále jej šířit v celku nebo jeho části, prodával, půjčovat, pronajímat ani analyzovat či dekompilovat za účelem zjištění principů jeho funkce. Licence je nepřenosná. Zákaz šíření se nevztahuje na volně šiřitelnou verzi programu za předpokladu, že bude šířena v nezměněné formě, v jaké je uveřejněna na webových stránkách Diotimy, šíření bude prováděno bezplatně a bude zřetelně označena Diotima jako vykonavatel autorských práv. Zákaz analýzy a modifikací programu se nevztahuje na příklady a standardní dokumenty (tj. soubory s koncovkami začínajícími .s-d) dodané spolu s programem.
4. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
4.1. S uhrazením licenčního poplatku počíná „období údržby“ v trvání jednoho roku. Diotima zaručuje, že po dobu trvání období údržby bude program pracovat v zásadě ve shodě s dodanou dokumentací (referenční příručkou). Po dobu trvání období údržby má držitel licence nárok na bezplatné aktualizace programu a poskytování technické podpory při užívání programu. Období údržby lze po jeho vypršení za stanovený poplatek prodloužit. Drobné odchylky od dokumentace nezakládají nárok na reklamaci. Diotima má rovněž právo program průběžně vylepšovat a rozšiřovat jeho funkčnost oproti původní dokumentaci. Reklamaci je třeba uplatnit v dané lhůtě písemně. Diotima se zavazuje v přiměřené lhůtě chybu napravit a dodat opravený program. Pokud chybu nelze odstranit nebo její odstranění překročilo zákonnou lhůtu, má držitel licence během prvního období údržby právo na vrácení licenčního poplatku. Tím rovněž zaniká jeho právo užívat program.
4.2. Záruka se nevztahuje na předpokládanou funkčnost, vhodnost ke konkrétnímu účelu a kompatibilitu s určitým hardwarem či softwarem. Je výhradní odpovědností uživatele, aby ověřil vhodnost programu pro zvolený účel. K tomu má uživatel možnost využít bezplatnou zkušební verzi.
4.3. Uživatel je povinen zálohovat svoje data a ověřovat výsledky funkce programu, aby zabránil vzniku škod. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k inherentní složitosti programu může dojít ve výjimečných případech k selhání jeho funkce. Odpovědnost za škody vzniklé při užívání programu nese uživatel. Hmotná odpovědnost Diotimy za případné škody je v každém případě shora omezena výší licenčního poplatku.
4.4. K bezplatné verzi programu se neposkytuje žádná záruka.
4.5. Pokud dá Diotima veřejně k dispozici testovací verzi programu (pre-release, beta version), jejím účelem je ověřit funkčnost programu před vlastním uvedením na trh. Uživatel bere na vědomí, že tato verze není hotový produkt a tedy jeho užíváním bere na sebe odpovědnost za veškerá rizika, která z toho mohou vyplynout, včetně ztráty dat a nefunkčnosti celého systému, na němž byl program instalován.
5. OCHRANA ÚDAJŮ
5.1. Diotima zaručuje, že program nebude z počítače uživatele přenášet po internetu žádné údaje bez předchozího souhlasu uživatele.
5.2. Uživatel tímto dává souhlas k přenášení údajů o tom, že program byl na daném počítači spuštěn, a sériového čísla kopie. Tyto údaje nebudou využity k jinému účelu, než zabránění vytváření nelegálních instalací programu. Pokud z těchto údajů vyplyne, že je program užíván v rozporu s touto smlouvou, smí Diotima získat údaje o vlastníku počítače, na němž je program zpuštěn a tyto údaje použít výlučně za účelem ochrany svých práv.