Sfairadora

  • Referenční příručka

Card_set_def

Definiční objekt sady karet.
Typ složky
Název složky
Popis
button_border
Šířka okraje okolo titulku tlačítka karty.
Seq(Card_info)
(viz níže)
cards
Definice jednotlivých karet.

Card_info

Typ složky
Název složky
Popis
Rich_string|
Enki
title
Titulek karty
child
Definice dispelu zobrazeného v kartě.
Int|Enki
forced_display
Vynucené zobrazení karty. Užitečná je především možnost zadat hodnotu pomocí výrazu.
Jedna z hodnot:
FORCED_DISPLAY_DEFAULT
běžné zobrazení
FORCED_DISPLAY_GRAY
šedé zobrazení
FORCED_DISPLAY_HIDDEN
karta je skryta