Sfairadora

  • Referenční příručka

Column_list_info

Struktuře odpovídá editor sloupců tabulky
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(definice sloupce)
(viz níže)
list
Vlastní seznam definic sloupců
Int|Enki
regular_line
Styl čáry mezi sloupci tabulky. Jedna z konstant stylu čáry.
Iniciální hodnota je LINE_SIMPLE.
Int|Enki
separator_line
Styl čáry mezi sloupci tabulky, pokud má sloupec nastaven příznak „separátor“ (je oddělen od předchozího sloupce). Jedna z konstant stylu čáry.
Iniciální hodnota je LINE_GROOVE.
Int|Enki
regular_space
Velikost mezery mezi sloupci tabulky. Má-li být mezi sloupci vykreslována čára, musí mezi nimi být dostatečná mezera.
Iniciální hodnota je 1.
Int|Enki
separator_space
Velikost mezery mezi sloupci tabulky, pokud má sloupec nastaven příznak „separátor“. Má-li být mezi sloupci vykreslována čára, musí mezi nimi být dostatečná mezera.
Iniciální hodnota je 6.

Definice sloupce

Struktura odpovídá obsahu okna Vlastnosti sloupce.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
id
Identifikátor sloupce
Int|Enki
family
Typ sloupce. Jedna z konstant typů sloupců.
Int|Enki
title_alignment
Zarovnání titulku sloupce. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Iniciální hodnota je ALIGN_CENTER.
Bool|Enki
full_title
Má se vždy zobrazovat plný titulek sloupce. Pokud je položka nastavena na FALSE a sloupec by byl užší jež je šířka titulku, zobrazí se titulku jen část. Pokud je položka TRUE, šířka sloupce se udržuje taková, aby se titulek vešel.
Iniciálně hodnota je TRUE.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná v titulku sloupce.
Rich_string|
Enki
title
Text titulku sloupce.
Dref|Enki
data_ref
Reference datové položky příslušející sloupci relativně k prvku sekvence, kterou tabulka edituje.
Bool|Enki
init_hidden
Sloupec je iniciální skrytý.
Int|Enki optional
size_min
Minimální šířka sloupce.
Int|Enki optional
size_max
Maximální šířka sloupce.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí sloupce (vykreslovaná na prostoru buňky, který není zakryt dispelem v buňce obsaženým). Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.
child
Vzor dispelu, který tvoří obsah buňky.
Int|Enki optional
horizontal_alignment
Vodorovné zarovnání obsahu buňky. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Int|Enki optional
vertical_alignmen
Svislé zarovnání obsahu buňky. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER, ALIGN_RIGHT a ALIGN_BLOCK.
Bool|Enki
separator
Sloupec má být od předchozího oddělen separátorem.
Int|Enki
space_before
Mezera zleva před sloupcem.
Int|Enki
space_after
Mezera zprava za sloupcem
Int|Enki
delta
Vertikální posun dispelu v prostoru buňky. Pokud je zarovnán nahoru, jde o odsazení od horního okraje dolů. Pokud je zarovnán dolů, jde o odsazení od dolního okraje. Pokud je zarovnán na střed, jde o posun vůči ose buňky – záporná hodnota posouvá nahoru, kladná dolů.
seq_ed
Informace o podřízeném editoru sekvence obsaženém v buňce, pokud je typ sloupce DATA_FAMILY_SEQ.
Column_list_info optional
columns
Seznam podřízených sloupců, pokud je typ sloupce DATA_FAMILY_SEQ nebo DATA_FAMILY_COLUMN_GROUP.
Summary_exception_info optional
(viz níže)
summary_exc
Vyjímky ze souhrnu pro daný sloupec.

Summary_exception_info

Typ složky
Název složky
Popis
Atom|Enki
id
Identifikátor řádku souhrnu, jehož se vyjímka týká.
child
Dispel, která má být na daném řádku souhrnu pro daný sloupec zobrazen.