Sfairadora

  • Referenční příručka

Pen

Informace o způsobu vykreslení čáry či ohraničení úvarů kreslící funkce.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
style
Styl čáry. Jedna z konstant:
PEN_NONE
žádná čára
PEN_SOLID
souvislá čára
PEN_DASH
čárkovaná čára
PEN_DOT
tečkovaná čára
PEN_DASHDOT
čerchovaná čára
PEN_DASHDOTDOT
čerchovaná čára se dvěma tečkami
PEN_INSIDEFRAME
souvislá čára celou šířkou uvnitř útvaru, který obkresluje
Int
width
Šířka čáry. Pokud je 0, čára se nevykresluje. Pro všechny styly kromě PEN_SOLID musejí mít šířku nejvýše 1.
color
Barva čáry. Pokud není zadána (je zadána konstanta NONE), čára se nevykresluje.
Poznámka: kreslící funkce dostávají jako parametr typ Pen_union, nikoli Pen. Typ Pen_union umožňuje snáze zadat typický případ, kdy je použito jednobarevné pero šířky 1.