Sfairadora

  • Referenční příručka

Universal_dispel_def

Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki
enable_change
Povolit uživateli měnit definici automaticky vytvořeného zobrazení.
Bool|Enki
preserve_union_type
Pokud je editovaná datová položka sjednocení (union), skrze vytvořené zobrazení nepůjde změnit jejich typ.
Seq(Interface_exception_info) optional
(viz níže)
exeptions
Vyjímky z automaticky vytvářené definice zobrazení.
Atom|Enki optional
data_id
Identifikátor datového objektu, v němž leží editovaná datová položka.
Dref|Enki optional
data_ref
Reference datové položky v rámci objektu identifikovaného výše.

Interface_exception_info

Typ složky
Název složky
Popis
Dref|Enki
data_sub_ref
Reference na podpoložku editované položky, pro kterou se zde explicitně uvádí definice dispelu, nahrazující automaticky vytvořený dispel.
Dispel_def|Enki
child
Definice dispelu, který se má použít k editaci uvedené položky.