Sfairadora

Správa účtů

Dokument Správa účtů slouží pro vedení domácího účetnictví. Zobrazí se pomocí nabídky Soubor|Jedinečné|Správa účtů.
Po otevření dokumentu Správa účtů se zobrazí hlavní okno, které obsahuje tlačítka otvírající jednotlivá okna správy účtů. Tlačítko Účty otvírá okno se seznamem účtů a jejich položkami. Tlačítko Kategorie zobrazuje okno, v kterém lze zadat kategorii, do nichž se platby třídí. Tlačítko Adresáti otevře okno se seznamy častých plátců a příjemců plateb. Tlačítko Statistiky otevře okno, kde lze počítat různé souhrnné údaje o účetnictví.

Účty

Tabulka se seznamem účtů. Každý účet rovněž obsahuje seznam všech plateb. Nový účet se vloží vyplněním prázdného řádku na konci tabulky. Tabulka účtů má tyto sloupce:
Sloupec
Popis
Název účtu
Název účtu. Musí být mezi ostatními účty jednoznačný.
Číslo účtu
Pokud jde o bankovní účet, lze zde zadat jeho číslo.
Datum založení
Datum založení účtu. Údaj má jen informativní charakter.
Počáteční vklad
Počáteční vklad, vůči němuž se počítá zůstatek.
Zůstatek
Zůstatek na účtu – položka jen ke čtení, automaticky se aktualizuje.
Poznámka
Libovolný text.
Platby
Tlačítko zobrazující okno s tabulkou plateb. Viz popis níže.

Platby

Seznam plateb z účtu i na účet. Nová platba se vloží prostým vyplněním prázdného řádku na konci tabulky. Pro převod mezi účty slouží tlačítko Vložit převod k účtu. Toto tlačítko otevře okno, kam lze zadat údaje o tom, ze kterého účtu se převádí, a kolik se převádí, na tento účet. Odesláním informací tlačítkem Provést převod se vloží jak do zdrojového, tak do cílového účtu odpovídající položka o převodu. Tabulka plateb má tyto sloupce:
Sloupec
Popis
Datum
Datum platby.
Částka
Částka platby – záporné hodnoty představují platby z účtu, kladné platby na účet.
Zůstatek
Průběžný zůstatek po provedení platby.
Kategorie
Kategorie platby. Seznam kategorií lze upravit v okně Kategorie.
Adresát
Příjemce či plátce.
Poznámka
Libovolný text.

Kategorie

Seznam kategorií plateb. Pro každou kategorii lze zvolit, zda jde o kategorii výdajové či příjmové platby a popis, kam lze například zapsat pokyny pro zařazování plateb do kategorie. Každou kategorii lze rozdělit na podkategorie.

Adresáti

Seznam častých plátců či příjemců plateb. Tabulka adresátů má tyto sloupce:
Sloupec
Popis
Název
Jednoznačný název adresáta, podle kterého je adresát vybírán.
Jméno
Plné jméno adresáta
Adresa
Adresa adresáta.

Statistiky

Okno umožňuje zadat kritéria, podle který se vyberou platby a zobrazí jejich součet. Lze zadat následující kritéria:
Sloupec
Popis
Účet
Platby ze všech účtů, nebo jen z vybraného účtu.
Období
Rozsah dat určující, které platby se mají zahrnout. Pokud některá mez intervalu není zadána, uvažují se všechny platby bez omezení do minulosti nebo budoucnosti.
Kategorie
Lze zvolit všechny kategorie bez omezení, jen příjmy, jen výdaje nebo určitou kategorii. Pokud se určuje kategorie, lze vybrat buď jen první, obecnou úroveň, nebo i druhou úroveň.
Adresát
Lze zadat všechny plátce/příjemce bez omezení, nebo jen jednoho určitého.
Zadáním kritérií se níže v tabulce zobrazí seznam všech plateb, které jim vyhovují a součet jejich částek. Tlačítkem Uložit statistiku lze daná kritéria uložit – statistika se bude podle kritérií přepočítávat, jak budou přibývat položky na účtech. Seznam uložených statistik je v hlavním okně správy účtů.