Sfairadora

Kopírování a přesouvání dat

Sfairadora umožňuje značně flexibilně kopírovat a přesouvat data, čímž usnadňuje jejich organizaci. K tomu používá dva standardní mechanismy systému Windows: schránku a přetahování myší.
Schránka je pomyslné místo, do kterého lze uložit data, která je možné později vložit jinam na požadované místo. Vzhledem k tomu, že schránku spravuje systém Windows, je možné takto přesouvat data i mezi různými programy.
Přetahování myší je metoda, která umožňuje označená data přímo přesunout na žádané místo.
Přetahování myší je přímočařejší a rychlejší metoda, je však vhodné, aby zdroj i cíl dat byly současně na obrazovce, jinak je operace poněkud krkolomná. Kopírování přes schránku může být dále výhodnější, pokud je třeba stejná data překopírovat na více míst.
V programu Sfairadora jsou zdrojem dat ke kopírování především editory (např. řádkový editor, textový editor či editor formátovaného textu), z nichž mohou být kopírovány části textů, tabulky, z nichž mohou být kopírovány bloky řádků a případně celé datové položky jednotlivých sekcí dokumentu.

Označení dat ke kopírování

Mají-li být data kopírována, je třeba označit, o která data se jedná.
V textových editorech lze označit spojitou část textu a to stisknutím klávesy Shift spolu s libovolnou klávesou pro posun kurzoru.
V tabulkách a seznamech (např. seznamech datových položek dokumentu) lze jednak označovat spojité úseky položek stisknutím klávesy Shift spolu s klávesou pro posun kurzoru, jednak nespojité úseky stisknutím klávesy Ctrl a klepnutím myší na označovanou položku.
Přesný popis všech možností označování je uveden v popisu jednotlivých ovládacích prvků.

Okopírování či vyjmutí dat do schránky

Při použití schránky je třeba nejprve označená data buď okopírovat do schránky (v tom případě zůstanou na svém původním místě a dále se manipuluje s kopii) nebo vyjmout a uložit do schránky (v tom případě budou z původního místa odstraněna).
Okopírovat data lze příkazem nabídky Úpravy|Kopírovat, tlačítkem na nástrojové liště, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+C, případně Ctrl+Insert.
Vyjmout z původního umístění a uložit data do schránky lze příkazem nabídky Úpravy|Vyjmout, tlačítkem na nástrojové liště, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+X, případně Shift+Delete.

Vložení dat ze schránky

Když byla data uložena do schránky, je možné přesunout kurzor na cílové míst a data zde vložit. To lze učinit příkazem nabídky Úpravy|Vložit, tlačítkem na nástrojové liště, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+V, případně Shift+Insert.
Ať už byla data do schránky okopírována nebo vyjmuta, zůstávají v ní, dokud nejsou nahrazena uložením jiných dat, takže je možné je vkládat opakovaně na různá místa.

Přetažení dat myší

Přetažení dat myší se provede stisknutím tlačítka myši na označených datech (uchopení dat) s následným tažením myší na zvolené místo, přičemž tlačítko myši je stále stisknuté. Když je ukazatel myši na místě, kam mají být data vložena, tlačítko myši se prostě uvolní (upuštění dat).
Pokud se data přetahují levým tlačítkem myši, lze určit, zvolit zda mají být data kopírována či přesunuta pomocí stisknutí klávesy Shift či Ctrl při upuštění dat.
Pokud je při upuštění dat stisknuta klávesa Ctrl, data budou vždy okopírována (tj. na původním místě zůstanou beze změny, na cílovém místě bude vytvořena jejich kopie).
Pokud je při upuštění dat stisknuta klávesa Shift, data budou vždy přesunuta (tj. z původního místa odstraněna a na cílové vložena).
Pokud není stisknuta žádná z uvedených kláves, provede se ta operace podle kontextu vhodnější. K rozlišení, která operace se provede, je zobrazeno malé znaménko plus u ukazatele myši, pokud budou data překopírována spíš než přesunuta.
Pokud se data přetahují pravým tlačítkem myši, je při jejich upuštění zobrazena nabídka, ze které lze vybrat, zda mají být data okopírována nebo přesunuta (v některých případech jsou dostupné i jiné možnosti).
Během přetahování nelze běžným způsobem otevírat podřízená okna a rozbalovat sbalená zobrazení, protože tlačítko myši je stále stisknuté. Lze však místo toho na tlačítku otvírajícím okno či zobrazení chvíli prodlít ukazatelem myši a provede se stejná operace jako po klepnutí.
Má-li být operace přetahování přerušena bez přesunu dat, stiskne se klávesa Esc.