Sfairadora

Editor definice ovládacích prvků

K úpravám definice zobrazení (především v sekcích dokumentu Definice zobrazení a Nástroje) slouží editor definice ovládacích prvků. Zde jsou popsány pouze obecné vlastnosti editoru. Vlastnosti jednotlivých ovládacích prvků (dispelů), které lze editorem zadat, je popsán v oddíle o modelu zobrazení R-D/C. Struktura datových typů, které jsou užity k reprezentaci definice ovládacích prvků jsou popsány v kapitole Definiční typy dispelů.
Editor definice ovládacích prvků je tvořen okem o dvou panelech. V levém panelu je zobrazena přehledná stromová struktura ovládacích prvků, která odpovídá hierarchické struktuře definovaného zobrazení. V ní je možné vybrat požadovaný ovládací prvek, ke kterému se v pravém okně zobrazí jeho vlastnosti. Pro některé ovládací prvky (např. skupinu) lze v levém panelu vytvářet nové podřízené prvky pomocí položky nový prvek. Přidávání prvků však lze vždy realizovat i v pravém panelu. Užitečná může být rovněž možnost prvky v levém panelu kopírovat, přesouvat a mazat (klávesou Delete).

Vložení a vypuštění mezilehlého dispelu

Pro úpravu struktury hierarchie zobrazení je významná funkce vložení a vypuštění mezilehlého prvku. Tato funkce je dostupná z kontextové nabídky jednotlivých prvků v levém panelu. Možnost Vložit mezilehlý dispel umožňuje vložit nový ovládací prvek mezi zvolený a jemu nadřazený, takže vložený ovládací prvek bude novým nadřízeným zvoleného (zvolený bude jeho dítětem). V nabídce pro vložení mezilehlého dispelu lze vybrat ze seznamu všech tříd ovládacích prvků, které mají děti.
To může být užitečné například pokud je ve skupině řádkový editor, ke kterému chceme přidat popisek. Potom z kontextové nabídky příslušného položky řádkového editoru v levém panelu vybereme Vložit mezilehlý dispel|Popisek.
Pokud má některý dispel právě jedno dítě, lze jej odstranit vybráním příkazu kontextové nabídky Odstranit mezilehlý dispel. V takovém případě se dítě vybraného dispelu vloží jako přímý potomek jeho nadřízeného. Vybraný dispel se odstraní.