Sfairadora

  • Referenční příručka

Tabulka

Ovládací prvek tabulka zajišťuje klíčovou funkci Sfairadory – manipulaci s datovým typem Tabulka. Tabulka je posloupnost řádků, přičemž počet řádků se může měnit. Každý z řádků má pevně určenou strukturu – sestává z prvků, které tvoří sloupce tabulky. Typ prvku každého sloupce je pevně určen definicí tabulky, neklade se však žádné omezení na to, o jaký typ má jít. Kromě běžných jednoduchých typů jako číslo nebo text může být použita např. i další tabulka.

Součásti tabulky

V horní části tabulky je zobrazeno záhlaví s názvy sloupců. Jako součást záhlaví může být pod názvy sloupců zobrazen filtr. Pod záhlavím je umístěn vlastní obsah tabulky. Obsah tabulky se skládá z řádků. Každý řádek má vlevo štítek řádku se svým pořadovým číslem. Za štítkem následuje posloupnost buněk. Nad sebou stojící buňky tvoří sloupec. Ve spodní části tabulky může být zobrazen souhrn. Vpravo vedle záhlaví jsou dvě tlačítka: jedno pro zobrazení filtru, druhé pro zobrazení souhrnu.

Práce s tabulkou

Pro správné porozumění práce s tabulkou je třeba rozlišovat pojmy data, pohled a zobrazení.
●Daty se rozumí údaje, které tvoří obsah tabulky.
●Pohled je určité logické uspořádání těchto dat, jako filtrování řádků, přidání počítaných sloupců, seskupení a pod.
●Zobrazení je konkrétní způsob prezentace dat (a tedy i pohledu) tabulky na obrazovce. Zobrazení je sestaveno z jednotlivých ovládacích prvků jako je řádkový editor a pod.
Každá tabulka obsahuje všechny tyto úrovně. Když vytvoříme tabulku v sekci dokumentu Data, v této sekci je uložen její vlastní obsah. Sfairadora pro tuto datovou tabulku automaticky vytvoří zobrazení v podobě ovládacího prvku tabulka (o kterém pojednává tato kapitola). Ovládací prvek tabulka vytvoří jako prostředkující úroveň mezi zobrazením a vlastními daty lokální pohled, který na počátku triviálně odráží strukturu datové tabulky, nicméně umožňuje, aby byly údaje např. uspořádány či některá odfiltrovány, aniž by to změnilo či zničilo vlastní uložená data. V jiném případě, kdy je tabulka v sekci Pohledy, je zobrazení Sfairadorou automaticky vytvořeno podle struktury pohledu, pohled jako střední úroveň není uložen vnitřně v ovládacím prvku tabulka, ale v sekci Pohledy, zatímco vlastní obsah tabulky (data) je uložen v sekci Data.
Operace, které lze s tabulkou provádět lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Operace prvního druhu mění pouze obsah tabulky (vkládání řádků a pod.) a její stav zobrazení (zobrazování a skrývání sloupců a pod.). Tyto operace lze provádět s jakoukoli tabulkou. Od nich je třeba odlišovat operace, které mění definici zobrazení tabulky, definici pohledu nebo typ (strukturu) dat. Tento druhý typ operací lze provádět jen s tabulkami, které editují údaje v sekci dokumentu Data nebo Pohledy nebo s tabulkami, které mají svou definici v sekci Zobrazení. Tyto operace potom představují zjednodušení způsob, jak upravovat Typ dat, Typ pohledů resp. Definici zobrazení. Změny pohledu tabulky představují specifický případ, protože pokud je pohled vytvářen lokálně u ovládacího prvku tabulka, změna pohledu je pouhou změnou stavu zobrazení (to platí pro automaticky vytvořená zobrazení tabulek v sekci Data), zatímco u tabulek, které editují explicitně uložený pohled v sekci Pohledy se změnou pohledu mění i definice části dokumentu, takže nejde jen o změnu stavu pohledu.
Základní operace s tabulkou jsou popsány v kapitolách:
Operace s pohledem tabulky, tedy analogie vytváření databázového dotazu, je realizováno pomocí datového modelu RT-G/U (Recursive Tables – Group/Ungroup). Základní postupy jsou vyloženy v kapitolách:
Manipulace se sloupci je vyložena v kapitolách: