Sfairadora

  • Referenční příručka

Ovládací prvky

V této sekci je možné vytvořit vlastní pojmenované ovládací prvky. Ty je potom možné použít při vytváření zobrazení jako pojmenovaný ovládací prvek. Kromě toho je možné takto vytvořenému ovládacímu prvku přiřadit typ, takže bude použit automaticky univerzálním ovládacím prvkem, kdykoli je třeba editovat daný typ. Vytvoříte-li tedy v podsekci Datové typy nový datový typ, můžete pro něj zde zároveň vytvořit příslušný ovládací prvek, který bude Sfairadorou automaticky používán pro jeho editaci.
Obsahem pravého panelu hlavního okna dokumentu pro tuto podsekci je tabulka, kde každý řádek odpovídá jednomu definovanému ovládacímu prvku. Pro každý definovaný ovládací prvek je třeba je třeba zadat název (musí být identifikátor), kterým bude ovládací prvek identifikován, dále je k dispozici tlačítko otvírající editor definice ovládacích prvků a tlačítko Detaily, které otvírá okno, kde lze zadat vlastnosti definovaného ovládacího prvku.

Vlastnosti definovaného ovládacího prvku

Název položky
Popis
Název
Název, pod kterým bude zobrazení uloženo v dokumentu. Název musí být identifikátor. Položka edituje tatáž data, jako editor názvu v tabulce definovaných ovládacích prvků popsaný výše.
Ovládací prvek
Tlačítko otvírající vlastní editor definice ovládacích prvků. Totožné s tlačítkem v tabulce definovaných ovládacích prvků popsané výše.
Názvy předávaných dat
Při svém použití musí být definovaný ovládací prvek svázán s určitými konkrétními daty, která má editovat. Zde se zadá název těchto dat, která mohou být použita podřízenými ovládacími prvky použitými v definici. V typickém případě jsou taková data jen jedna, obecně je však možné, že jeden editor edituje více dat umístěných na různých místech. Název musí být identifikátor.
Příklad: uvažme případ, kdy vytváříme editor pro typ Adresa (který je struktura obsahující prvky jméno, příjmení, ulice…). Zadáme tedy jeden název dat, například adr, který bude symbolizovat editovanou adresu. Definovaný editor pak bude obsahovat kromě jiného i řádkové editory editující jednotlivé položky adresy. Ty potom budou mít jako svůj název dat adr a jako referenci dat jméno, další příjmení atd.
Parametr
Umožňuje zadat typ hodnoty, která bude předána s každým použitím definovaného ovládacího prvku za účelem nastavení nějakých vlastností ovládacího prvku. V každém případě doporučujeme použít jako typ parametru strukturu, protože tak je umožněno v případě potřeby přidat k parametru další hodnoty.
Příklad: Vytváříme ovládací prvek, kterým se má zadávat délka. Jako parametr potom můžeme určit strukturu s těmito prvky:
Řetězec
název měrné jednotky, ve které se má hodnota zadávat.
Reálné číslo
udávající přepočítací faktor zadané jednotky na metry.
Celé číslo
počet desetinných míst, na která se má hodnota zadávat.
Název
Název dat, předávaných jako parametr, pomocí kterého se na tyto data mohou odkazovat ovládací prvky, které jsou součástí definice. Výchozím názvem je param. Lze však zvolit libovolný jiný. Název musí být identifikátor.
Defaultní hodnota
Hodnota parametru, kterou zadá univerzální ovládací prvek, pokud použije definovaný ovládací prvek. Pokud není určena, použije se výchozí hodnota datového typu parametru.
Editované typy
Seznam datových typů, pro něž slouží definovaný ovládací prvek jako editor. Tento seznam využívá univerzální ovládací prvek. Má-li vytvořit zobrazení pro některý z typů zde uvedených, použije tento ovládací prvek.
Maximální hloubka rekurze
Je možné, že definovaný ovládací prvek obsahuje pojmenovaný ovládací prvek, který svým jménem rekurzivně odkazuje na název definovaného ovládacího prvku. Tak může být definovaný ovládací prvek použit několikrát v sobě. To nemusí být chyba – pokud by se například vytvářel ovládací prvek zobrazující obsah složky na disku, bude pro každou podřízenou složku v sobě opětovně obsahovat instanci sebe sama. Je však třeba zabránit tomu, aby se toto obsažení v sobě samém opakovalo do nekonečna – v tom případě by se program zacyklil. Proto zde lze zadat maximální počet, kolikrát může být ovládací prvek obsažen rekurzivně sám v sobě. Přitom se nepočítá počet všech výskytů „vedle sebe“, ale pouze hloubka vnoření „pod sebou“.
Pokud by při použití měla být maximální hloubka rekurze překročena, na té úrovni, kde by došlo k překročení, se již nevytvoří opakovaně instance definovaného ovládacího prvku, ale vypíše se hlášení oznamující překročení maximální hloubky rekurse, čímže je nekonečný cyklus ukončen.
Není-li hodnota zadána, uvažuje se 20.
V tabulce
Informace pro pojmenovaný ovládací prvek, jestli je definovaný ovládací prvek určen pro použití uvnitř tabulky nebo mimo tabulku.
Pokud je políčko zaškrtnuto, použije se pouze v tabulce, pokud není zaškrtnuto, použije se pouze mimo tabulku, pokud je v neutrálním stavu (hodnota nezadána), použije se v obou případech bez rozdílu.
Nápověda
Zde lze zadat nápovědu, která bude zobrazena při použití definovaného ovládacího prvku v pojmenovaném ovládacím prvku.