Sfairadora

  • Referenční příručka

Datové typy

Tato podsekce obsahuje seznam uživatelem definovaných datových typů. Účelem je umožnit pojmenovat často užívaný typ a tak usnadnit jeho použití. Můžeme například definovat typ Adresa, který bude odpovídat struktuře obsahující jméno, příjmení, ulici, PSČ, město a stát. Potom všude, kde chceme použít adresu, stačí užít tento nově definovaný typ. Další výhodou vytváření pojmenovaného typu je, že upravíme-li definici typu zde na jednom místě, změní se všechna užití typu. Například pokud jsme vytvořili tabulku adres pomocí takto definovaného typu Adresa a přidáme-li do definice adresy položku titul, ve vytvořené tabulce přibude automaticky sloupec. Pokud bylo vytvořeno více tabulek, změna proběhne všude.
V editor datového typu se definovaný typ použije tak, že se vybere kategorie pojmenovaný typ a jako jméno se uvede jméno přiřazené zde v tabulce (v tomto případě Adresa). Například, chceme-li vytvořit seznam adres, vybereme typ Tabulka, typ prvku změníme ze Struktura na Pojmenovaný a jako jméno uvedeme Adresa.
V jazyce Enki se prostě použije jméno typu, jako v každém jiném případě.
Například:
var Adresa adr = {"Jan", "Novák", "Dlouhá 22", 10100, "Praha 1"};)
V pravém panelu hlavního okna dokumentu je pro tuto podsekci zobrazena tabulka, kde každý řádek odpovídá jednomu definovanému typu. Pro každý nově definovaný typ je třeba především zadat jeho název. Název musí mít tvar identifikátoru. Dále se doporučuje, aby název typu začínal velkým písmenem. Tím se odliší názvy typů od názvů ostatních věcí. Pro vestavěné typy Sfairadory je tato konvence dodržena.
Dále je přítomen editor datového typu, kterým se zadá pojmenovávaný typ. Ve většině případů se asi bude jednat o strukturu či jiný složený typ. Pro složené datové typy je na řádku dále tlačítko Detaily, které otvírá okno, kde lze určit přesné vlastnosti typu. Například pro strukturu to jsou její názvy a typy jejích položek.