Sfairadora

Sekce dokumentu Data

Tato sekce obsahuje údaje, které tvoří vlastní obsah dokumentu (tabulky, texty...). Práci s novým dokumentem je nutné započít vytvořením požadovaných dat v této sekci. V nově vytvořeném dokumentu je zde jen tabulka, která slouží jako příklad a většinou nemá praktické využití. Je tedy třeba ji buď upravit přidáním či odebráním požadovaných sloupců, nebo ji zcela odstranit (klávesou Delete) a vytvořit požadované tabulky či jiná data zcela nově.
Nová data se vytvoří pomocí položky nová data umístěné na konci seznamu sekce Data v levém panelu hlavního okna dokumentu. Se stejným efektem je možné použít položku nová data v sekci Typ dat. V druhém případě je v pravém panelu zobrazen editor datového typu, pomocí kterého lze určit název a strukturu nově vytvořené datové položky. V prvním případě je tento editor umístěn do samostatného okna. Oba případy jsou identické – pokud se vytvoří nová data v sekci Typ dat, lze poklepáním myší otevřít editor typu ve zvláštním okně a v pravém panelu hlavního okna zobrazit vytvořenou položku v sekci Data. V průběhu zadávání typu tak lze sledovat, jak se úpravy projevují v jeho realizaci.
Pro vytváření dat dokumentu je nejčastější typ Tabulka a případně Formátovaný text. Typ Formátovaný text umožňuje v dokumentu používat obecný text – pokud však chcete použít Sfairadoru pouze k zadávání textu, lze vytvořit textový dokument z nabídky Soubor|Nový|Formátovaný text.
V sekci Data lze definovat i analytické datové typy (počítané datové položky a pod.), doporučujeme je však použít až v pohledu vytvořeném nad daty. Technicky vzato se sekce Data neliší od sekce Pohledy – může obsahovat tytéž datové položky. Z hlediska zachování jistého řádu je však vhodné oddělit vlastní data a pohled na ně, a proto jsou vytvořeny v dokumentu tyto dvě sekce.
V pravém panelu hlavního okna dokumentu se pro položku sekce Data vytváří automatické zobrazení. K tomu je interně použit univerzální ovládací prvek (který může být použit uživatelem i jinde pro vytváření zobrazení). Toto automaticky vytvořené zobrazení nemusí přesně odpovídat požadavkům uživatele, proto jej lze upravit položkou Upravit zobrazení kontextové nabídky nebo nástrojové lišty. Automaticky vytvořené a případně upravené zobrazení lze uložit do sekce Zobrazení, kde může být dále upravováno nebo používáno jak je. Změny v zobrazení lze vzít zpět položkou kontextové nabídky Výchozí zobrazení.
Pokud jde o (typický) případ, že je položkou sekce Data tabulka, veškeré manipulace s pohledem tabulky, jako uspořádání řádků, odstranění duplicit, filtrování, seskupení, rozeskupení, nemění vlastní data, ale pouze lokální pohled na ně, který vytváří zobrazení tabulky. Tyto změny v lokálním pohledu lze kdykoli uložit pomocí položky kontextové nabídky nebo kopírováním (jak je popsáno dále) do sekce Pohledy. Lze je rovněž odstranit položkou kontextové nabídky Výchozí pohled. Tak je obnoven pohled na data taková, jaká skutečně jsou v dokumentu obsažena.
Vlastnosti jednotlivých položek sekce Data lze najít v sekci Typ dat.

Kopírování položek do sekce Data

Zdroj
Výsledek
Sekce Data
Vytvoří kopii dat. Umožňuje přenášet data i mezi dokumenty
Sekce Pohledy
Vytvoří data obsahující okamžitý stav pohledu.
(Užitečné jen pro velmi speciální použití, například vytvoření zdrojových dat nepřímého ovládacího prvku).
Sekce Výstupy
Uloží okamžitý stav vstupního textu. Takto uložený text lze dále upravovat.
(Pro běžné užití není podstatné.)
(Pro běžné užití není podstatné.)
Řádky datové tabulky
Vytvoří novou tabulku se stejnými sloupci a vloží do ní kopírovaná data.
Část textu
Vytvoří položku typu Text či formátovaný text (Rich_text). To lze použít pro ukládání výstřižků zpracovávaného textu.
Obrázek či text z jiného programu než Sfairadora
Vytvoří položku adekvátního typu a uloží do ní kopírovanou hodnotu.

Kopírování položek ze sekce Data

Cíl
Výsledek
Sekce Data
Vytvoří kopii dat. Umožňuje přenášet data i mezi dokumenty
Sekce Pohledy
Vytvoří pohled na daná data. Má smysl především pro tabulky, protože jedině ony mají netriviální pohled. Pokud má tabulka v sekci Data nějaký pohled (je uspořádaná, filtrovaná atd.), nově vytvořený pohled bude s tímto totožný. To lze využít pro rychlé ukládání vytvořeného pohledu.
Sekce Zobrazení
Vytvoří nové zobrazení pro daná dat. Zobrazení bude totožné se zobrazením použitým v sekci Data, takže jednak lze takto snadno vytvořit výchozí zobrazení, které je možno dále upravovat, jednak, pokud již bylo upraveno zobrazení automaticky vytvářené v sekci Data, budou tyto úpravy uloženy do nově vytvořeného zobrazení.
Takto vytvořené zobrazení bude mít na nejvyšší úrovni univerzální ovládací prvek, takže změny v typu dat se budou promítat i do struktury tohoto zobrazení. Pokud takové chování není žádoucí, lze tento kořenový univerzální ovládací prvek odstranit v editoru definice ovládacích prvků, příkazem kontextové nabídky Odstranit mezilehlý dispel. Editor definice ovládacích prvků se zobrazí například pomocí příkazu kontextové nabídky na příslušné položce sekce Zobrazení.
Pokud je kořenový univerzální ovládací prvek zachován, lze přesto upravovat momentální stav zobrazení – takto provedené změny zůstanou zachovány, i když se změní typ předmětných dat a tedy i podoba ostatních částí automaticky vytvářeného zobrazení.
Sekce Výstupy
Vytvoří šablonu textového výstupu a tedy i výstup na základě zobrazení použitého v sekci Data. Pokud se tedy například kopíruje tabulka, budou ve výstupu obsaženy ty sloupce, které byly právě zobrazeny. Pokud je na tabulku aktuálně aplikován filtr či zobrazen souhrn, odrazí se to i v textovém výstupu.
Vytvoří textovou representaci daných dat a vloží ji do textu. To je obzvlášť užitečné pro tabulky. Takto lze snadno vytvořit odpovídající tabulku v textu.
Tímto způsobem lze kopírovat i do textového editoru jiného programu mimo Sfairadoru.
Kromě celých položek lze takto okopírovat do textu i jen několik označených řádků tabulky.

Kontextová nabídka

Pro prvky seznamu sekce Data v levém panelu:
Položka nabídky
popis
Data
Upravit typ dat
Zobrazí okno s typem dat. Příkaz je ekvivalentní zobrazení v okně příslušné položky sekce Typ dat.
Vytvořit šablonu výstupu
Pro data vytvoří šablonu textového výstupu. Pokud jde o tabulku, zohlední okamžitý stav pohledu (filtr, uspořádání...) i stav zobrazení. Vlastní textový výstup bude přístupný v sekci Výstupy. Před uložením bude zobrazeno okno pro zadání názvu pohledu. Textový výstup se bude měnit podle změn zdrojových dat. Změny pohledu či zobrazení případné zdrojové tabulky jej neovlivní.
Vytvořit výstupní text
Podle okamžitého stavu dat vytvoří výstupní text. Výsledný text může být uložen buď do sekce Data, nebo může být vytvořen nový textový dokument. Před vytvořením textu bude zobrazeno okno, kde lze zadat název uloženého textu případně jeho umístění. Vytvořený text bude nezávislý na změnách v datech či pohledu zdrojové tabulky.
Zobrazení
Otevřít v okně
Vytvoří samostatné okno a zobrazí v něm příslušná data, která by jinak byla zobrazena v pravém panelu. Stejného výsledku lze dosáhnout poklepáním myší na položku.
Výchozí zobrazení
Pokud byly v zobrazení dat provedeny úpravy, odstraní je a vrátí tak původní automaticky vytvořené zobrazení daných dat.
Upravit zobrazení
Otevře editor definice ovládacích prvků pro úpravu automaticky vytvořeného zobrazení dat.
Uložit zobrazení
Uloží zobrazení do sekce Zobrazení.Operace je výsledkem ekvivalentní okopírováním dané položky o sekce Zobrazení.
V kontextové nabídce pravého panelu jsou dostupné některé příkazy z výše uvedené nabídky. Pokud jde o typický případ, kdy je v pravém panelu tabulka, vztahuje se převážná většina příkazů kontextové nabídky k tabulce.