Sfairadora

  • Referenční příručka

Sekce dokumentu Pohledy

V sekci Pohledy jsou uloženy pohledy na data uložená v sekci Data. Je případně též možné, aby existoval pohled na jiný pohled, ale tato možnost není příliš praktická. Pohledem se rozumí především pohled na tabulku, který je kombinací operací uspořádání, vypuštění duplicit, filtrování podle zadané podmínky, seskupení podle sloupce, rozeskupení vnořené tabulky, připojení tabulky a vložení počítaného sloupce. Tyto operace se aplikují na jednu nebo více určených bázových tabulek. Vytvořený pohled tak vybírá a seskupuje požadovaná data z bázových tabulek a průběžně zobrazuje aktuální stav podle toho, jak se data v bázových tabulkách mění.
Ovládání sekce pohledů je převážně analogické sekci Data. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit pohled, je okopírovat položky sekce Data nebo příkazem kontextové nabídky tabulky Uložit pohled. Každé zobrazení tabulky vytváří lokální pohled – a tento pohled lze tímto způsobem uložit do sekce pohledy a tam případně dál upravovat. Pro vytvoření nového pohledu lze rovněž použít položku nový pohled, nicméně datový typ pohledu je poměrně složitý na to, aby byl pohled konstruován tímto způsobem (technicky, pohled na tabulku je instancí typu odvozená sekvence).
Z hlediska logiky věci lze za pohled považovat i počítanou datovou položku. Pokud je tedy žádoucí průběžně počítat nějakou skalární hodnotu na základě dat dokumentu, je vhodné umístit počítanou položku do sekce Pohledy (technicky vzato by mohla být i v sekci Data, sem však náleží svojí povahou). Počítanou položku však v sekci Pohledy nelze vytvořit jinak než přímo pomocí položky nový pohled. Postup je pak analogický vytváření nové datové položky v sekci Data.
Analogicky sekci Data se pro pohledy rovněž automaticky vytvářejí zobrazení užitá v pravém panelu. Rozdíl je pouze v tom, že zobrazení tabulek v sekci Pohledy nevytváří další lokální pohled (pohled na pohled), ale mění přímo pohled uložený v sekci. Z toho důvodu zde neexistuje příkaz Výchozí pohled, jako v sekci Data.
Vlastnosti jednotlivých položek sekce Pohledy lze najít v sekci Typ pohledů.

Kopírování položek do sekce Pohledy

Zdroj
Výsledek
Sekce Data
Vytvoří pohled na daná data. Má smysl především pro tabulky, protože jedině ony mají netriviální pohled. Pokud má tabulka v sekci Data nějaká pohled (je uspořádaná, přefiltrovaná atd.) nově vytvořený pohled bude s tímto totožný. To lze využít pro rychlé ukládání vytvořeného pohledu.
Sekce Pohledy
Vytvoří kopii pohledu.

Kopírování položek ze sekce Pohledy

Cíl
Výsledek
Sekce Data
Vytvoří data obsahující okamžitý stav pohledu.
Sekce Pohledy
Vytvoří kopii pohledu.
Sekce Zobrazení
Vytvoří nové zobrazení předmětného pohledu. Zobrazení bude totožné se zobrazením použitým v sekci Pohledy, takže jednak lze takto snadno vytvořit výchozí zobrazení, které je možno dále upravovat, jednak, pokud již bylo upraveno zobrazení automaticky vytvářené v sekci Pohledy, budou tyto úpravy uloženy do nově vytvořeného zobrazení.
Takto vytvořené zobrazení bude mít na nejvyšší úrovni univerzální ovládací prvek, takže změny v typu dat se budou promítat i do struktury tohoto zobrazení. Pokud takové chování není žádoucí, lze tento kořenový univerzální ovládací prvek odstranit v editoru definice ovládacích prvků, příkazem kontextové nabídky Odstranit mezilehlý dispel. Editor definice ovládacích prvků se zobrazí například pomocí příkazu kontextové nabídky na příslušné položce sekce Zobrazení.
Pokud je kořenový univerzální ovládací prvek zachován, lze přesto upravovat momentální stav zobrazení – takto provedené změny zůstanou zachovány, i když se změní typ předmětných dat a tedy i podoba ostatních částí automaticky vytvářeného zobrazení.
Sekce Výstupy
Vytvoří šablonu textového výstupu a tedy i výstup na základě zobrazení použitého v sekci Pohledy. Pokud se tedy například kopíruje tabulka, budou ve výstupu obsaženy ty sloupce, které byly právě zobrazeny.
Vytvoří textovou representaci daného pohledu a vloží ji do editovaného textu. To je obzvlášť užitečné pro tabulky. Takto lze snadno vytvořit odpovídající tabulku v textu.
Takto lze kopírovat i do textového editoru programu mimo Sfairadoru.
Kromě celých položek lze takto okopírovat do textu i jen několik označených řádků tabulky.

Kontextová nabídka

Pro prvky seznamu sekce Pohledy  v levém panelu:
Položka nabídky
popis
Data
Upravit typ dat
Zobrazí okno s typem dat. Příkaz je ekvivalentní zobrazení v okně příslušné položky sekce Typ dat
Vytvořit šablonu výstupu
Pro pohled vytvoří šablonu textového výstupu. Pokud jde o tabulku, zohlední okamžitý stav pohledu (filtr, uspořádání...) i zobrazení. Vlastní textový výstup bude přístupný v sekci Výstupy. Před uložením bude zobrazeno okno pro zadání názvu pohledu. Textový výstup se bude měnit podle změn zdrojových dat. Změny pohledu či zobrazení případné zdrojové tabulky jej neovlivní.
Vytvořit výstupní text
Podle okamžitého stavu dat vytvoří výstupní text. Výsledný text může být uložen buď do sekce dokumentu Data, nebo může být vytvořen nový textový dokument. Před vytvořením textu bude zobrazeno okno, kde lze zadat název uloženého textu případně jeho umístění. Vytvořený text bude nezávislý na změnách v datech či pohledu zdrojové tabulky.
Zobrazení
Otevřít v okně
Vytvoří samostatné okno a zobrazí v něm příslušná data, která by jinak byla zobrazena v pravém panelu. Stejného výsledku lze dosáhnout poklepáním myší na položku.
Výchozí zobrazení
Pokud byly v zobrazení dat provedeny úpravy, odstraní je a vrátí tak původní automaticky vytvořené zobrazení daných dat.
Upravit zobrazení
Otevře editor definice ovládacích prvků pro úpravu automaticky vytvořeného zobrazení dat.
Uložit zobrazení
Uloží zobrazení do sekce Zobrazení.Operace je výsledkem ekvivalentní okopírováním dané položky o sekce Zobrazení.
V kontextové nabídce pravého panelu jsou dostupné některé příkazy z výše uvedené nabídky. Pokud jde o typický případ, kdy je v pravém panelu tabulka, vztahuje se převážná většina příkazů kontextové nabídky k tabulka.