Sfairadora

  • Referenční příručka

Styly formátování textu

Stylem se rozumí pojmenování určitého formátování textu. Vzhledem k tomu, že formátování textu se týká jednak jednotlivých znaků, jednak odstavců jako celku, jsou i styly dvojí: znakové styly a odstavcové styly. Styly se především užívají k formátování textu při jeho editor formátovaného textu. Toto užití má několik výhod. Především usnadňuje zadávání formátování, protože místo opakovaného vybírání jednotlivých vlastností (řez písma, velikost písma, kurzívu…) stačí vybrat jen styl. Je tedy vhodné vytvořit si styly formátování určitých běžných součástí textu jako jsou jednotlivé nadpisy, zvýrazněné části textu, seznam s odrážkami a pod. Tím se také sjednocuje vzhled vytvářeného textu. V neposlední řadě je výhodou, rozhodneme-li se změnit formát určitého prvku, např. nadpisu, pokud k jeho formátování bylo použito stylu, stačí změnit definici stylu a formát textu je automaticky změněn na všech místech jeho použití.
Při editování textu se styl zadává buď pomocí nástrojové lišty s formátováním textu nebo v nástrojovém okně formátu znaků, resp. nástrojovém okně formátu odstavce. Vzhledem k tomu, že na určité části textu může být použit znakový styl a zároveň na celém odstavci odstavcový styl, jsou v nástrojové liště odděleně dvě políčka pro zadávání stylu – jedno pro styl odstavce, druhé pro styl znaků.
Ve Sfairadoře mají styly ještě jedno použití – určuje se jimi formátování textů použitých ve zobrazeních (např. popisků editačních políček, nadpisů tlačítek, písmo řádkového editoru a pod.). Úpravou příslušných stylů se bezprostředně ovlivní způsob vykreslování textů dokumentu na obrazovce.

Okno stylů formátování textu

Okno, pomocí nějž lze vytvářet a upravovat styly formátování textu, se otevře buď tlačítkem Styly formátování textu na konci sekce Nastavení, nebo z nabídky Nastavení|Styly formátování textu.
Okno je rozděleno na dva panely. V levém je seznam všech stylů, v pravém je k vybranému stylu zobrazen jeho obsah. Obsah pravého panelu odpovídá obsahu nástrojového okna formátu znaků, resp. nástrojového okna formátu odstavce, takže popis jednotlivých položek lze najít v těchto kapitolách. Kromě obsahu stylu lze v pravém panelu zadat název stylu. Pro uživatelem vytvořené styly je tam tlačítko pro odstranění stylu. Většinou jsou styly v dokumentu převážně standardní, zděděné ze systémového dokumentu. U těchto stylů je v záhlaví pravého panelu zobrazeno tlačítko Dědit ( ), které je běžně zamáčknuté. V tom případě je obsah stylu odvozen od stejnojmenného stylu systémového dokumentu. Tím je umožněno, aby se obecně užívané styly daly změnit na jednom místě – v systémovém dokumentu – a změna se promítla do všech dokumentů. Pokud zrušíme zamáčknutí tlačítka Dědit, je možné upravovat obsah i těchto stylů.
Každý styl lze založit na jiném stylu – k tomu slouží políčko Založit na stylu. Pokud je zde nějaký styl vybrán, nově definovaný styl bude mít všechny vlastnosti stylu, na němž je založen, kromě těch, které výslovně změníme. Pomocí tlačítka Založit na dalším stylu, lze dosáhnout toho, že definovaný styl bude založen na dvou různých stylech a bude tedy kombinací jejich vlastností. Nový styl pak bude mít ty vlastnosti stylu prvního, které nejsou výslovně změněny ve stylu druhém. Počet stylů, které lze takto zkombinovat není omezen.
Odstavcové styly mají navíc ve své definici položku Styl následujícího odstavce. Touto položkou se určí, jaký styl má dostat odstavec, který se vytvoří stisknutím klávesy Enter na konci odstavce tohoto stylu. Pokud není název zadán, bude mít nově vytvořený odstavec stejný styl, jako odstavec předchozí. Pro některé typy odstavců, jako například nadpisy, je však vhodnější, aby následující odstavec měl styl odlišný, v tomto případě styl běžného textu.

Druhy stylů

Kromě toho, že se styly dělí na znakové a odstavcové a tomuto dělení odpovídá i rozdělení levého panelu okna stylů, dělí se ještě na tyto další podskupiny:
● Uživatelské styly uživatelem vytvořené styly. Uživatel je může libovolně vytvéřet pomocí položky nový na konci seznamu.
● Standardní styly Sfairadorou předdefinované styly pro snazší formátování textů.
● Styly zobrazení styly použité pro formátování textů v ovládacích prvcích na obrazovace. Jejich seznam a popis je uveden v kapitole Styly zobrazení.
● Styly Windows odrážejí formátování určitých typů textu určené systémem Windows. Z uvedeného důvodu je nelze upravovat. Jsou určeny k odvození stylů zobrazení. Jejich seznam a popis je taktéž uveden v kapitole Styly zobrazení.
● Styly nápovědy styly, jimiž je formátován text nápovědy.