Sfairadora

  • Referenční příručka

Souborový manipulátor

Souborový manipulátor je prostředek, který umožňuje ve Sfairadoře otevřít soubory jiný typů, než jsou standardní dokumenty (soubory s koncovkou .s-d). Na souborový manipulátor lze rovněž nahlížet jako na šablonu dokumentu, která při otevření načte data z příslušného souboru. Dobrým příkladem jsou vestavěné souborové manipulátory pro otvírání textových souborů a pro otvírání souborů ve formátu RTF. Souborové manipulátory se ukládají do složky k tomu určené (standardně Dokumenty:Sfairadora\Souborové manipulátory – skutečnou složku lze zjistit v okně systémových informací).

Užití souborového manipulátoru

Všechny vytvořené souborové manipulátory jsou dostupné jednak v nabídce Soubor|Nový, kde lze vytvořit nový soubor typu příslušného souborovému manipulátoru. Uložením takto vytvořeného dokumentu nebude vytvořen standardní soubor dokumentu Sfairadory, ale typ souboru příslušný souborovému manipulátoru (např. jde-li o souborový manipulátor textových souborů, běžným uložením vytvořeného dokumentu vznikne textový dokument s koncovkou .txt). Kromě toho jsou všechny souborové manipulátory dostupné z okna pro otvírání souboru (nabídka Soubor|Otevřít). V tomto okně, v položce Typ souboru jsou na konci umístěny všechny typy souborů náležející dostupným souborovým manipulátorům. Takže například, je-li dostupný souborový manipulátor pro textové soubory, bude v okně pro otvírání souboru v seznamu typů souborů i položka „Text (*.txt)“.

Vytvoření souborového manipulátoru

Prvním krokem k vytvoření souborového manipulátoru je přepnout druh dokumentu na souborový manipulátor. To se provede v sekci Nastavení položkou Druh dokumentu. Pokud je již dokument uložen na disku, bude automaticky přesunut do složky pro souborové manipulátory. Standardní koncovka souboru pro souborové manipulátory je .s-d-fman.
Přepnutím souboru na druh souborový manipulátor se v sekci Nastavení zobrazí další položky, specifické pro souborové manipulátory:
Položka
Popis
Název manipulátoru
Název, který bude zobrazen v nabídce Soubor|Nový a v seznamu Typ souboru v okně pro otvírání souboru.
Aktuální manipulátor
Položka je pouze ke čtení a je vyplněna v dokumentu, který byl pomocí souborového manipulátoru otevřen. Potom obsahuje plné jméno souboru souborového manipulátoru, pomocí kterého byl dokument otevřen.
Aktuální formát
Obdobně jako položka Aktuální manipulátor, obsahuje koncovku souboru, který byl manipulátorem otevřen.
Formáty souborů
Tabulka s formáty souborů, které souborový manipulátor ovládá. Více formátů může být vhodné zadat, pokud lze určitý jeden logický druh dat ukládat ve více formátech (jako například obrázek může být JPEG, PNG a pod.). Pokud různé formáty nemají tuto jednotící společnou podstatu, je vhodné vytvořit více souborových manipulátorů.
Pokud je definováno více formátů, je čistě na tvůrci souborového manipulátoru zda a jakým způsobem umožní jejich případnou konverzi a podobně. Z jazyka Enki jsou informace o aktuální formátu dostupné v položce
document.settings.file_manipulator_info.current_format
Viz document.settings, položku file_manipulator_info.
Název
Název formátu, který je zobrazován uživateli.
Hlavní
Pokud je více souborových manipulátorů asociováno s danou příponou, použije se přednostně ten, který má označen tuto volbu. Pokud je jich více, výběr je nahodilý. Volba Hlavní by se měla použít jen u těch souborových manipulátorů, které daný formát zpracovávají v nějakém smyslu vyčerpávajícím způsobem.
Přípony souboru
Seznam přípon náležejících formátu. Sloupce obsahuje seznam, takže je třeba zadat jednu koncovku bez úvodní tečky na jeden řádek. Více koncovek je třeba zadat, pokud se typ daný jeden formát vyskytuje s více koncovkami (jako formát JPEG s koncovkami jpg, jpe a jpeg). Pokud nejde o tentýž formát, je třeba zadat více řádků s formáty a nikoli pouze více koncovek.
Funkce pro načtení souboru
Funkce v jazyce Enki vyvolaná při načítání souboru. Funkce se zadává pomocí editor funkce. Jako parametr dostane řetězec file_name s plnou cestou k otvíranému souboru. K otevření a načtení souboru je třeba využít funkcí jazyka Enki pro manipulaci se soubory.
Funkce pro uložení souboru
Analogicky funkce pro uložení souboru.
Inicializace nového dokumentu
Funkce v jazyce Enki vyvolaná při vytvoření nového dokumentu pomocí souborového manipulátoru (z nabídky Soubor|Nový). Funkce může provést nutnou inicializaci dokumentu. Pokud inicializace není potřeba, není třeba funkci zadávat.
Než lze vytvořit funkce pro načtení a uložení údajů ze souboru, je nutné vytvořit v sekci dokumentu Data příslušné datové struktury, do kterých budou údaje ukládány. Dále bude pravděpodobně nutné vytvořit zobrazení, pomocí něhož bude možné data editovat. Před uložením souborového manipulátoru je vhodné otevřít v okně příslušné zobrazení a v sekci Nastavení vypnout položku Zavření hlavního okna se zavře celý dokument a hlavní okno zavřít, protože zobrazení dokumentu otevřeného pomocí souborového manipulátoru bude v tom stavu, v jakém byl souborový manipulátor uložen. Je rovněž možné vytvořenému zobrazení pro editaci dat v sekci Definice zobrazení nastavit položku Zavření okna zavře dokument, čímž okno s definovaným zobrazením převezme roli hlavního okna dokumentu. Kromě tohoto hlavního zobrazení lze případně definovat podle potřeby další, dostupná z nabídky Zobrazení nebo nástroje.