Sfairadora

  • Referenční příručka

Sada nástrojů

V některých případech může být potřeba vytvořit nástroj dostupný ve všech dokumentech – nástroje vytvořené v sekci dokumentu Nástroje jsou dostupné pouze v dokumentu, v němž jsou vytvořeny. Příkladem takových nástrojů jsou vestavěné nástroje jako kalkulátor nebo nástroje pro import a export dat. Nástroje dostupné ve všech dokumentech je možné vytvořit rovněž v systémovém dokumentu, nicméně je vhodnější je separovat do samostatného dokumentu druhu sada nástrojů, protože se tak jednak nezatěžuje systémový dokument, jednak je snazší tyto nástroje přenášet mezi instalacemi Sfairadory a případně je zálohovat.

Užití sady nástrojů

Sada nástrojů je zvláštní druh dokumentu, který obsahuje definici jednoho nebo více nástrojů v sekci Nástroje, jak je běžné i u normálních dokumentů. Sady nástrojů se ukládají do složky k tomu určené (standardně Dokumenty:Sfairadora\Sady Nástrojů – skutečnou složku lze zjistit v okně systémových informací). Všechny vytvořené sady nástrojů jsou k dispozici v nabídce Nástroje. V této nabídce je pro každou sadu nástrojů podnabídka se všemi nástroji definovanými v sadě. Pokud je definován pouze jeden nástroj, nevytváří se podnabídka, ale nástroj se uvede v nabídce na nejvyšší úrovni. Vybráním příslušného nástroje z nabídky se na pozadí otevře příslušný dokument-sada nástrojů, přičemž jediné jeho okno, které se zobrazí, bude příslušný nástroj. Pokud se z nabídky postupně vyberou dva nástroje téže sady nástrojů, dokument sady nástrojů se neotvírá dvakrát, ale ve stávající otevřené sadě nástrojů se pouze zobrazí další okno nástroje. Okno nástroje je zobrazeno tak dlouho dokud není uživatelem zavřeno. Operace pomocí něho provedené se vždy týká dat aktivního ovládacího prvku v právě aktivním dokumentu (tedy funguje tak, jak je u nástrojů běžné).

Vytvoření sady nástrojů

Sada nástrojů se vytvoří přepnutím druhu dokumentu na Sada nástrojů. To se provede v sekci Nastavení položkou Sada nástrojů. Pokud je již dokument uložen na disku, bude automaticky přesunut do složky pro sady nástrojů. Standardní koncovka souboru pro sady nástrojů je .s-d-tset.
Dále lze v sekci Nastavení vyplnit položku Název dat nadřazeného dokumentu, která udává název objektu užívaný ovládacími prvky nástroje k odkazu na data aktivního dokumentu, který je předmětem činnosti nástroje. Pokud tato položka není vyplněna, užívá se jako jméno aktivního dokumentu identifikátor master. Jméno objektu document odkazuje tak, jako v ostatních případech, na data vlastní sady nástrojů. Pokud by tedy nástroj měl odkazovat na tabulku s názvem table v sekci Data právě aktivního dokumentu, použije se v jazyce Enki výraz master.data.tabulka, v definici ovládacího prvku (např. tabulky) název dat = master, reference dat = data.tabulka. V takovém případě potom bude v okně nástroje zobrazen obsah tabulky daného názvu, které se nachází vždy v právě aktivním dokumentu.