Sfairadora

  • Referenční příručka

Kategorie datových typů

Jak bylo výše popsáno, datové typy jsou buď jednoduché nebo složené. Složené se dále liší podle způsobu složení z jednodušších. Tak lze rozlišit typy do několika kategorií:
Kategorie
Popis
Jednoduchý typ.
Typ skládající se z několika složek. Každá složka je určena jménem. Složky mohou být různého typu.
Typ složený z pevně určeného počtu prvků stejného typ.
Seznam proměnlivého počtu prvků. Prvky jsou stejného typu
Sjednocení několika (nebo všech) typů. Instancí je instance libovolného typu tvořícího sjednocení.
Analytické typy
Složka objektu, která má vždy stejnou hodnotu jako jiná určená složka.
Složka objektu, jejíž hodnota se určí výpočtem z hodnot jiných složek.
Sekvence, jejíž prvky jsou určeny uspořádáním, filtrováním, spojením a dalšími operacemi z prvků jiných sekvencí v objektu.
Jiné
Typ, kterému bylo přiřazeno jméno a podle tohoto jména jej lze použít.