Sfairadora

Definice dispelu

Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název definovaného dispelu. Musí jít o identifikátor.
child
Vlastní definice dispelu.
pertinent_types
Seznam typů, pro něž má sloužit definovaný dispel jako jejich editor.
Bool optional
in_table
TRUE – dispel se má použít pouze v tabulce
FALSE – dispel se má použít jen mimo tabulku
nezadáno – žádná preference.
Data_type_def optional
param_type
Definice typu parametru (parametrů) dispelu. Mělo by jí o strukturu s jednotlivými parametry (Struct_def).
Union optional
param_default
Hodnota parametru použitá univerzálním ovládacím prvkem.
Int optional
max_recursion
Maximální hloubka rekurze. Pokud není zadána, použije se 20.
Seq(Atom) optional
data_sub_ids
Názvy dat předaných instanci dispelu.
Atom
param_sub_id
Identifikátor, pod kterým bude dispelu poskytován objekt s parametry. Implicitně "param".
Rich_text optional
help
Nápověda zobrazovaná při použití dispelu.