Sfairadora

  • Referenční příručka

Stavový objekt tabulky

Tabulka poskytuje stavový objekt následujícího typu pod identifikátorem seq_state.
Typ složky
Název složky
Popis
filter
Informace o aktuální stavu filtru.
order
Informace o aktuální stavu uspořádání.
unicity
Informace o aktuální stavu jednoznačnosti (zákazu duplicit).
Union
summary
V položce je uložena struktura, kde je pro každý řádek souhrnu jedna položka typu Bool. Název položky odpovídá položce Identifikace (položka id struktury Summary_info).
Pokud je položka struktury nastavena na TRUE, je příslušný řádek souhrnu zobrazen. Netýká se zobrazení souhrnu jako celku.
Union
columns
V položce je uložena struktura obsahující jednu položku pro každý sloupec tabulky. Název položky odpovídá položce Identifikace v okně Vlastnosti sloupce (položka id ve struktuře definice sloupce).
Pro sloupce, které nemají podřízené sloupce, má příslušná položka typ stav sloupce (viz níže). Pokud má podřízené sloupce, obsahuje pouze položky _displayed a _marked, navíc však po jedné položce za každý podřízený sloupec.
column_info
Vlastnosti aktivního sloupce nebo označených sloupců.
proměnlivý typ
edited_data
Přesměrovaná položka odkazující na editovanou sekvenci, nebo odvozená sekvence reprezentující lokální pohled na sekvenci.
Atom const
edited_data_id
Identifikátor objektu, ve kterém je uložena sekvence, kterou tabulka edituje.
Dref const
edited_data_ref
Reference na sekvenci editovanou tabulkou.
Dref const
edited_seq_ref
Reference na právě editovanou (pod)sekvenci. Reference je relativní k celkové sekvenci, kterou edituje tabulka. V běžném případě jde o prázdnou referenci. Neprázdná může být, pokud má tabulka podřízené sekvence.
Dword const
edited_index
Index řádku, na kterém je kurzor v rámci právě editované sekvence (edited_seq_ref).
Dref const
edited_column_ref
Reference právě editovaného sloupce relativně k prvku právě editované sekvence (edited_seq_ref).
Seq(Bool) const optional
mark_indication
Pokud je označen některý řádek, je zde vytvořena sekvence, kde každému prvku editované sekvence (edited_seq_ref) náleží jedna položka typu Bool. Pokud je odpovídající řádek sekvence označen, je položka nastavena na TRUE, jinak FALSE.
Poznámka: spojením referencí ([Dref]seq_state.edited_data_id) . (seq_state.edited_data_ref) . (seq_state.edited_seq_ref) . (seq_state.edited_index) . (seq_state.edited_column_ref) se získá reference k datům právě editované buňky.

Stav sloupce

Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
_width
Pevná šířka sloupce (v pixelech). Pokud není hodnota zadána, šířka sloupce se určuje dynamicky podle velikosti obsahu sloupce.
Bool
_dispalyed
Sloupec je zobrazen.
Bool
_marked
Sloupec je označen.