Sfairadora

Otvírání a vytváření souboru

Tyto konstanty určují, jakým způsobem se bude otvírat nebo vytvářet soubor. Hodnoty se kombinují binárním operátorem | (např. FILE_OPEN_READ|FILE_OPEN_WRITE).
Konstanty jsou typu Word.
Název
Popis
FILE_OPEN_READ (0x0001)
Soubor je otevřen pro čtení.
FILE_OPEN_WRITE (0x0002)
Soubor je otevřen pro zápis.
FILE_OPEN_MUST_EXIST (0x0004)
Pokud soubor neexistuje, otevření selže.
FILE_OPEN_NEW_ONLY (0x0008)
Pro vytváření souboru: pokud soubor toho jména již existuje, funkce selže a vrátí chybu. Jinak smaže starý soubor a vytvoří nový.
FILE_OPEN_TRUNCATE (0x0010)
Pokud soubor existuje, při otevření je vymazán jeho obsah.
FILE_OPEN_RANDOM (0x0080)
Data ze souboru nebudou čtena/zapisována popořadě za sebou, ale v libovolném pořadí. Příznak pouze umožňuje operačnímu systému optimalizovat přístup k souboru.
FILE_OPEN_SEQ (0x0100)
Data ze souboru budou čtena/zapisována popořadě. Příznak pouze umožňuje operačnímu systému optimalizovat přístup k souboru.
FILE_OPEN_SHARE_READ (0x0200)
Soubor připouští další přístupy pro čtení.
FILE_OPEN_SHARE_WRITE (0x0400)
Soubor připouští další přístupy pro zápis.
FILE_OPEN_ATOMIC (0x0800)
Data nejsou zapsána do cílového souboru, dokud není zavolána funkce close. Všechny zápisy lze zrušit voláním funkce abort. Pokud je proměnná typu File zničena, aniž by byl soubor zavřena, jsou změny odstraněny (jako by byla zavolána funkce abort). To může být výhodné při ošetření chyb – pokud je funkce přerušena výskytem hodnoty typu Error, jsou zároveň odstraněny všechny změny, které byly provedeny do souborů před zavřením.
FILE_OPEN_BAK_FILE (0x1000)
Při zavření souboru je původní soubor okopírován a je mu přidána koncovka .bak. Příznak implikuje příznak FILE_OPEN_ATOMIC.
FILE_OPEN_KEEP_IDENTICAL (0x2000)
Pokud je použit příznak FILE_OPEN_ATOMIC nebo FILE_OPEN_BAK_FILE a nový obsah souboru je totožný s původním, je zachován původní soubor včetně jeho času poslední modifikace.

Viz též