Sfairadora

get_month_name

get_month_name(m)
get_month_name(m, zkratka)
get_month_name(m, zkratka, jazyk)
Funkce vrátí jméno měsíce v přirozeném jazyce. Výsledek je typu String.

Parametry

m
celé číslo v rozmezí 1–12, udávající číslo měsíce, jehož jméno se má zjistit. Pokud není hodnota v požadovaném rozmezí, je výsledkem chyba.
zkratka
parametr typu Bool. Pokud je TRUE, funkce vrací zkratku jména, pokud není zadán nebo je FALSE, vrací plné jméno.
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, ve kterém se má název zjistit (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.

Viz též