Sfairadora

  • Referenční příručka

skip_cbytes_back

skip_cbytes_back(bin, n, set)
Vrátí index prvního bytu v datech bin před pozicí n (včetně bytu na pozici n), který je obsažen v datech set. Tj. přeskočí se všechny byty, které nejsou obsaženy v množině set. Pokud takový byte neexistuje, vrátí index větší než je délka dat. Byty jsou indexovány od 0. Pokud je n záporné, bere se jeho hodnota 0.
Parametr bin je typu Binary. Parametr n a výsledná hodnota jsou typu Int. Parametr set je typu Binary.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání binárních dat. K prohledávání znakových řetězců slouží analogická funkce skip_cchars_back.

Viz též