Sfairadora

str_to_num

str_to_num(str, báze)
Řetězec obsahující zápis čísla převede na celočíselnou hodnotu. Parametr báze určuje číselnou soustavu, ve které se má číslo representovat. Pokud je báze 10, lze ekvivalentního výsledku dosáhnout operátorem přetypování ([Int]str). Výsledek je typu Int, Int64 nebo Qword, podle velikosti čísla. Pokud řetězec neobsahuje číslo, číslo je příliš velké nebo báze není v rozmezí 2 až 36, je výsledkem chyba.

Viz též