Sfairadora

  • Referenční příručka

Soubor

Nabídka Soubor obsahuje příkazy pro vytváření, otvírání, ukládání dokumentů na disk.
Položka nabídky
Popis
Nový
Vytvoří nový prázdný dokument.
V podřízené nabídce lze vybrat šablonu dokumentu případně typ dokumentu na základě souborového manipulátoru.
Po instalaci jsou k dispozici vestavěné souborové manipulátory.
Otevřít soubor
Umožňuje otevřít dříve uložený dokument. Dále umožňuje otevřít soubor pomocí souborového manipulátoru.
Po instalaci jsou k dispozici vestavěné souborové manipulátory.
Uložit dokument
Uloží upravovaný dokument do souboru pod stávajícím názvem. Pokud ještě nebyl soubor pojmenován, zobrazí výzvu pro zadání jména.
Uložit dokument jako…
Umožňuje uložit soubor pod jiným názvem, než pod kterým byl dříve uložen.
Vytvořit kopii dokumentu
K právě upravovanému dokumentu vytvoří jeho nepojmenovanou kopii. Kopie bude obsahovat duplikát všech dat uložených v původním dokumentu.
Zavřít dokument
Zavře právě upravovaný dokument. Pokud nebyl uložen, zobrazí výzvu k jeho uložení
Jedinečné
Obsahuje seznam všech jedinečných dokumentů. Vybráním příslušné položky se dokument otevře.
Po instalaci jsou k dispozici vestavěné jedinečné dokumenty.
Tisk…
Zobrazí standardní dialogové okno operačního systému pro tisk upravovaného text. Příkaz je dostupný pouze pokud je právě aktivní textový editor nebo editor formátovaného textu.
Naposledy otevřené dokumenty
Seznam naposledy otevřených dokumentů. Prvky seznamu lze v případě potřeby odstranit klávesou Delete, Klávesami Shift+šipka lze označit a odstranit více prvků najednou.
Maximální počet prvků ve seznamu lze zadat v systémových nastavení.
Konec
Ukončí program. Při ukončení programu je uložen jeho kompletní stav i neuložené údaje, takže při opětovném spuštění programu můžete pokračovat v práci tam, kde jste skončili. Neuložená data se ukládají do zvláštních, k tomu vytvořených souborů, takže primární soubory dokumentů nejsou modifikovány.