Sfairadora

Tlačítko

Tlačítko je ovládací prvek umožňující klepnutím myši (resp. stisknutím mezerníku či klávesy Enter) provést nějakou akci. Akce může být určena buď jako příkaz vykonaný nějakým nadřazeným dispelem, nebo libovolná funkce v jazyce Enki.

Zobrazení

Položka
Popis
Titulek
Text zobrazovaný na tlačítku.
Zarovnání
Zarovnání titulku, pokud je tlačítko širší než text v něm obsažený. Možnosti jsou doleva, na střed, doprava, automaticky. Je-li vybrána možnost automaticky, text se zarovnává na základě stylu tlačítka – pro styl plochý v nabídce se zarovnává text doprava, jinak na střed.
Další
Styl
Vzhled tlačítka:
jednoduchý
tlačítko je prostý bílý obdélníček bez rámečku pouze s titulkem (vhodné pro použití v tabulkách a bílých polích). Konkrétní barva se může lišit podle nastavení Windows.
plochý v okně
tlačítko má barvu pozadí okna, běžně je bez rámečku. Rámeček se nakreslí až po najetí myší nebo aktivaci (tj. „zdvihne se“). Pokud je zobrazeno v bílém poli či tabulce, má rámeček vždy.
plochý na liště
jako plochý v okně, určeno pro zobrazování v nástrojové liště.
plochý v nabídce
tlačítko vykreslované barvou pozadí okna bez rámečku. Při aktivování se změní barva pozadí (jak je běžné pro položky nabídky).
trojrozměrný
běžné trojrozměrné tlačítko.
trojrozměrný nízký
trojrozměrné tlačítko s užším rámečkem, takže vypadá nižší.
automaticky
styl se vybere adekvátně podle umístění tlačítka.
Ikona
Ikona zobrazovaná vlevo od titulku. K zadání je použit editor ikony.
Tři tečky
Umožňuje, aby bylo tlačítko menší než text jeho titulku – potom zobrazí tři tečky na konci tlačítka indikující, že text pokračuje.
Skrýt titulek
Pokud je možnost označena, titulek není na tlačítku zobrazen, je zobrazena pouze ikona. Text titulku se zobrazuje v bublinové nápovědě.
Okraje
Šířka okrajů mezi titulkem a rámečkem tlačítka. Lze zadat šířky jednotlivě pro všechny čtyři směry. Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky podle velikosti textu titulku.

Funkčnost

Položka
Popis
Akce
Akce provedená při stisknutí tlačítka:
vyhodnocení funkce
vyhodnocení funkce v jazyce Enki.
nový
vytvoření nového dokumentu.
otevřít
zobrazení okna pro otevření dokumentu.
uložit
uložení stávajícího dokumentu.
uložit jako
zobrazení okna pro zadání názvu, pod kterým se má dokumentu uložit.
uložit stav
uložení okamžitého stavu programu do konfiguračního souboru.
zavřít
zavření aktuálního dokumentu.
ukončit
ukončení programu Sfairadora.
Upřesnění akce
Pokud je Akce nastavena na vyhodnocení funkce, lze zde zadat, jaká funkce v jazyce Enki se má vyhodnotit.
Příklad 1: V sekci dokumentu Data je číselná položka počet. Chceme vytvořit tlačítko, jehož stisknutím se její hodnota zvýší o 1. Vytvoříme tlačítko s akcí vyhodnocující funkci. Funkci nastavíme na:
document.data.počet++
Příklad 2: V sekci dokumentu Data je tabulka s názvem lidé se sloupci jméno a příjmení. Chceme vytvořit tlačítko, které přidá do tabulky řádek se jménem Jan Novák. Vytvoříme tlačítko s akcí vyhodnocující funkci. Funkci nastavíme na:
document.data.lidé<-insert({jméno: "Jan", příjmení: "Novák"})
Asynchronní
Volba je přístupná pro akci vyhodnocování funkce. Pokud je označen, funkce je vyhodnocována asynchronně, jinak synchronně.
Synchronní vyhodnocování: dokud funkce běží, nelze s programem pracovat. Pokud funkce běží příliš dlouho (nebo se případně zacyklila), zobrazí se okno s tlačítkem umožňující běh funkce předčasně ukončit.
Asynchronní vyhodnocování: funkce běží na pozadí součastně s další činností programu. Dokud funkce běží, je tlačítko zamáčknuté. Jeho opětovným stisknutím se běh funkce předčasně ukončí.
Příklad: V sekci dokumentu Data je číselná položka počet. Vytvoříme tlačítko asynchronně vyhodnocující funkci. Funkci nastavíme na:
while(TRUE)
document.data.počet++
Funkce poběží v nekonečném cyklu a bude neustále zvyšovat hodnotu položky počet. Zobrazením této položky se přesvědčíme, že se neustále zvyšuje.
Pokud by se vyhodnocování nastavilo na synchronní, po dobu běhu funkce se změna hodnoty nebude zobrazovat, protože Sfairadora pouze vykonává danou funkci a neaktualizuje zobrazení. Po chvíli se zobrazí okno s informací, že je vyhodnocována funkce tlačítka a možností funkci ukončit. Po ukončení funkce je v položce počet ponechána poslední hodnota nastavená funkcí.
Další
Stisknout poklepáním
Akce tlačítka se vyvolá dvojitým klepnutím (poklepáním) místo běžného jednoho.
Stisknout prodlením při přetahování
Je-li možnost označena, pokud probíhá přetahování dat myší a myš prodlí nad tlačítkem, bude vyvolána funkce tlačítka. To je vhodné zejména v případech, kdy tlačítko otevírá okno, do kterého by mohlo být žádoucí data okopírovat.
Nezavírat přechodné okno
Pokud je tlačítko v přechodném okně – tj. v okně, které se automaticky zavře provedením nějaké akce v okně (např. okno nabídky – viz Sdružené zobrazení), je-li tato volba označena, okno nebude stisknutím tlačítka zavřeno.
Definiční typ: Button_def