Sfairadora

Strom zobrazení

Zjednodušený případ sdruženého zobrazení, který umožňuje vytvořit do stromu hierarchicky uspořádaný seznam, jako je např. v levém panelu okna referenční příručky (v kombinaci s opatření záhlaví lze vytvořit i rozdělení okna na dva panely – jeden s hierarchicky uspořádaným obsahem, druhý pro zobrazení vlastní položky – viz článek o obecných vlastnostech sdruženého zobrazení, část Funkce nastavení hodnoty). Je rovněž možné, aby byly na nejnižší úrovni vytvořené hierarchie jiné ovládací prvky, např. řádkové editory.
V editoru definičního objektu sdruženého zobrazení pro případ stromu zobrazení lze nejprve pomocí jednoho ze dvou tlačítek zvolit, zda jde o vnitřní uzel hierarchie nebo o koncový uzel. Vnitřní uzel obsahuje seznam poduzlů, zatímco koncový uzel umožňuje zadat dítě – dispel zobrazovaný na nejnižší úrovní hierarchie. Koncový uzel, na rozdíl od vnitřního uzlu nemá zobrazeno rozbalovací tlačítko.

Zobrazení

Položka
Popis
Titulek
Titulek uzlu hierarchie.
Styl textu
Styl, kterým bude vykreslen text titulku. Lze vybrat základní nebo nadpis 15. Nadpis 1 je největším písmem, nadpis 5 nejmenším.
Základnímu odpovídá styl zobrazení Zobrazení – tlačítko, případně Zobrazení – popisky políček, pokud je Styl titulku nastaven na popisek, jednotlivým nadpisům styly Zobrazení – nadpis X.
Ikona
Ikona zobrazovaná u titulku. Zadává se pomocí editor ikony.

Funkčnost

Položka
Popis
Poklepání otevře okno
Pokud je volba označena, poklepání myši na titulek otevře podřízenou část hierarchie v samostatném okně.
Volba je dostupná pouze pro vnitřní uzly.
Nastavení hodnoty při aktivaci
Název dat
Název objektu, ve kterém je obsažena datová položka, jejíž hodnota má být nastavena při aktivaci/stisknutí sdruženého zobrazení. Akce, kterou je hodnota nastaven je zvolena níže položkou Nastavit hodnotu. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na data v rámci výše identifikovaného objektu.
Hodnota
Hodnota, která se má nastavit. Nejprve se vybere její typ, potom je zobrazen editor pro zadání konkrétní hodnoty.
Nastavit hodnotu
Akce při níž je výše určená hodnota nastavena:
při aktivaci opožděně
hodnota je nastavena po aktivaci sdruženého zobrazení, před vlastním nastavením je však krátká prodleva. Pokud je v této prodlevě aktivováno jiné sdružené zobrazení nastavující hodnotu téže položky, tato hodnota nebude nastavena. Užití volby je vhodné, pokud nastavení hodnoty vyvolá akci, která trvá déle, takže akce bude provedena pouze tehdy, když aktivita prodlí na jednom sdruženém zobrazení déle. Pokud uživatel pouze přejíždí po seznamu sdružených zobrazení, hodnota nastavena nebude.
při aktivaci okamžitě
hodnota je nastavena okamžitě při aktivaci.
při stisknutí
hodnota je nastavena stisknutím sdruženého zobrazení, ale nikoli po aktivování např. klávesami se šipkou. Sdružené zobrazení se pak chová obdobně jako výběrové tlačítko.

Seznam poduzlů

Pro vnitřní uzel hierarchie lze zadat seznam poduzlů. Kliknutím na položku nový uzel lze přidávat uzly. Pro každý takto vytvořený uzel se zadávají stejné údaje, jak jsou popsány výše. Seznam poduzlů se zadává pomocí editoru sekvence, takže poduzly lze libovolně kopírovat, přesouvat a podobně.

Dítě

Pro koncový uzel lze zadat dispel (dítě), které bude u uzlu zobrazeno.