Sfairadora

Editor formátovaného textu

Editor formátovaného textu slouží k zobrazování a editaci víceřádkového formátovaného textu (typ Rich_text).
Ovládání editoru formátovaného textu je popsáno v samostatné kapitole.

Zobrazení

Položka
Popis
Styl rámečku
Vzhled orámování editoru:
žádný
bez orámování
jednoduchý
jednoduchá čára (většinou černá, barva záleží na nastavení Windows).
hluboký
trojrozměrný rámeček jakoby zapuštěný (běžný vzhled editačního políčka ve Windows).
automatický
orámování se určí podle toho, kde je editor umístěn.
Okraje
Šířka okraje mezi rámečkem a vlastním obsahem editoru. Zadat lze jednotlivě hodnoty pro všechny směry. Pokud není hodnota zadána, určí se automaticky podle umístění editoru.
Pozice pravítka
Určuje umístění pravítka editoru:
skryté
pravítko nebude zobrazováno.
u editoru
pravítko bude zobrazeno vždy u horní hrany editoru. Pokud je text dlouhý, takže horní okraj editoru již bude za okrajem okna, pravítko nebude vidět.
u okraje okna
pravítko bude zobrazeno vždy u horního okraje okna, bez ohledu na to, zda před vlastním editorem jsou ještě nějaké ovládací prvky – ty potom budou umístěny mezi pravítkem a vlastním editorem. Volba je vhodná pro případ, že je v okně pouze jediný editor formátovaného textu.
vždy viditelné
kombinace možností u editoru a u okraje okna – pokud je horní hrana editoru zobrazena v okně, je pravítko u ní, jakmile je přesunuta za okraj okna, pravítko se zobrazí u horního okraje okna, takže bude stále viditelné. (Výchozí nastavení.)
Pravítko jen při editaci
Určuje, že pravítko bude zobrazeno pouze pokud probíhá editace obsahu editoru.
Zobrazovat konce stránek
Pokud je volba označena, editor bude určovat pozice zalomení stránek a zobrazovat je jako vodorovnou šedou přerušovanou čáru.

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém jsou editovaná data. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na datovou položku v rámci výše identifikovaného objektu.
Identifikovaná data musejí být skalární, jinak editor zobrazí chybu. V principu může editor formátovaného textu editovat i neskalární data, není to však většinou účelné. Navíc hrozí nebezpečí, že textová reprezentace dat bude příliš dlouhá a zobrazení dat zabere neúměrně dlouho dobu. Pokud by bylo třeba editovat neskalární data, je třeba zadat níže popsanou načítací funkci např. na [Rich_text]val (tj. na explicitní typová konverze hodnoty na formátovaný text.)
Další
Datový typ
Datový typ, který má editor ukládat do příslušné datové položky. Většinou není třeba datový typ zadávat, určí se automaticky podle skutečného typu editovaných dat. Pokud je však typ editované datové položky sjednocení (Union), může být potřeba zadat, jakou skutečnou hodnotu má editor ukládat.
Načítací funkce
Funkce použitá pro převedení editovaných dat na text, který má být zobrazen v editoru a editován. Pokud není zadána, použije se pro převod standardní typová konverze.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametry funkce:
val
hodnota, která má být editována. Její typ odpovídá typu editované datové položky. Pokud data nejsou přítomna, je předána hodnota NONE.
Typ výsledku: Rich_text.
Ukládací funkce
Funkce použitá pro převedení editovaného textu na hodnotu, která má být uložena do editované datové položky. Pokud není zadána, použije se pro převod standardní typová konverze.
Funkce se zapisuje v jazyce Enki.
Parametry funkce:
val
hodnota typu Rich_text – obsah editoru formátovaného textu, který se má uložit.
Výsledek: hodnota, která má být uložena do datové položky. Pokud se typ výsledku neshoduje s typem datové položky, kam se má uložit, provede se typová konverze. Pokud funkce vrátí konstantu NONE nebo NOT_PRESENT a editovaná datová položka je nepovinná, bude její hodnota odstraněna. Pokud funkce vrátí typ Error, bude zobrazeno chybové hlášení obsažené v chybě a editace nebude ukončena, dokud uživatel chybu neopraví. To lze využít k testu přípustnosti zadané hodnoty.
Editor jazyka Enkidu
Nastavuje informaci, že editovaný text je zdrojový text jazyka Enkidu. Tato informace se použije pro aktualizace nabídky Vložit, která potom obsahuje konstrukce jazyka Enkidu, jež pak lze snadno vkládat do textu.
Průběžně ukládat
Pokud je volba označena, text se ukládá do předmětné datové položky při každé změně. Pokud označena není, pouze při ukončení editace. Zápis textu lze případně vynutit klávesou Shift+Enter.
Pokud se text průběžně ukládá a při ukládání dojde k chybě (např. chybou v ukládací funkci), text se neuloží, ale chybové hlášení není zobrazeno a zobrazí se až při pokusu o ukončení editace.
Editovat okamžitě
Pokud je volba označena, aktivováním se editor přímo přepne do režimu úprav (do textu se umístí kurzor). Pokud označena není, po aktivování editoru je třeba ještě stisknout např. klávesu Enter, aby byla započata editace.
Definiční typ: Rich_text_editor_def