Sfairadora

  • Referenční příručka

Editor sekvence

Editor sekvence slouží k zobrazování a editování kategorie datového typu sekvence – tedy posloupnost proměnlivé délky prvků stejného typu (tj. seznam). Kromě toho je možné editorem sekvence zobrazovat a editovat také pole. Obdobnou funkci, jako editor sekvence má i tabulka, která slouží k editaci sekvencí, jejichž prvky jsou struktury. Pro tyto sekvence by měla být použita tabulka, protože umožňuje zobrazení položek struktury do zarovnaných sloupců se záhlavím. Editor sekvence by měl být použit pro jednodušší případy, jako jsou sekvence čísel nebo v případech, kdy sekvence nemá podobu tabulky.
V principu se pro editor sekvence určí vzor prvku – definiční objekt dispelu, na jehož základě se vytvoří tolik dispelů, kolik je aktuální prvků editované sekvence. Editor sekvence poskytuje každé instanci dispelu prvku datový objekt reprezentující příslušný prvek sekvence.
Pro ovládání platí přiměřeně to, co je popsáno v kapitole o ovládání tabulky.

Zobrazení

Položka
Popis
Zarovnání
Pokud mají prvky editoru sekvence různou šířku, určuje způsob jejich zarovnání. Lze zvolit: doleva, na střed, doprava a do bloku. Zarovnání do bloku roztáhne všechny prvky na šířku nejširšího (pokud to povaha dispelu prvku umožňuje).
Horizontální
Pokud je volba označena, budou prvky editoru umístěny vedle sebe místo pod sebou.
Více sloupců
Pokud je volba označena a prvků je tolik, že by dole přesahovaly hranici okna, budou zalomeny to několika sloupců. (Při horizontálním uspořádání do více řádků.)
Mezera před prvkem
Velikost mezery před každým prvkem – tj. u vertikálního uspořádání prvků se rozumí mezera nad prvkem, u horizontálního vlevo od prvku. Hodnota se udává v pixelech.
Mezera za prvkem
Velikost mezery za každým prvkem. Hodnota se udává v pixelech.
Mezera mezi prvky
Mezera vynechaná mezi prvky. Zadává se v pixelech. Na rozdíl od mezery před a za prvkem se nezobrazí před prvním a za posledním prvkem. Mezi vnitřními prvky je tedy mezera rovna součtu mezery před, mezi a za.
Odsazení prvku
Pro zarovnání doleva mezera na levém okraji, pro zarovnání doprava mezera na pravém okraji. Pro zarovnání na střed posun vůči středu – kladné hodnoty doprava, záporné doleva. Kromě zarovnání na střed jsou přípustné jen kladné hodnoty; záporné se pak interpretují jako nula.
Čára mezi prvky
Umožňuje nechat mezi prvky vykreslovat čáru. Čára se vykresluje do mezery mezi prvky. Pokud tato mezera není dost velká, čára se nevykreslí.
není
žádná čára (standardní nastavení)
jednoduchá
jednoduchá čára šířky jeden pixel vykreslovaná černou barvou (skutečná barva se může lišit podle nastavení Windows). Mezera mezi prvky musí být aspoň 1.
vyrytá
trojrozměrná čára, která má podobu rýhy. Mezera mezi prvky musí být aspoň 2.
Okraje
Okraje okolo vlastního editoru.
Pozadí
Pozadí vykreslované na místech, kde nejsou dispely prvků. Možnosti jsou buď šedé, bílé, nebo automaticky. Konkrétní barvy závisejí na nastavení barev ve Windows. Šedá je barva podkladu okna, bílá barva podkladu polí (jako jsou buňky tabulky a pod.). Pokud je zadaná možnost automaticky, bude pozadí bílé v případech, kdy je editor sekvence umístěn v dispelu s bílým pozadím.

Vzor prvků

Zde definovaný dispel bude v editoru replikován jednou pro každý prvek editované sekvence. Aby každý takto vytvořený dispel editoval správná data, musí mít jako název dat použit objekt item_data, který poskytuje editor sekvence každému editoru prvku zvlášť. Název tohoto objektu lze případně přejmenovat níže popsanou položkou Název dat pro prvky.
Příklad: máme sekvenci celých čísel. Jako vzor prvku vybereme řádkový editor. Položku Název dat nastavíme na item_data, položku Reference dat na . (prázdná reference).

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém je editovaná sekvence (nebo pole). Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na sekvenci (nebo pole) v rámci výše identifikovaného objektu.
Název dat pro prvky
Název datového objektu, pomocí kterého budou dispelům editujícím prvky poskytována data jim příslušejícího prvku sekvence. Standardně název item_data.
Další
Datový typ vkládaného prvku
Datový typ nově vloženého prvku sekvence. Většinou není třeba tento datový typ zadávat, určí se automaticky podle typu prvků sekvence. Pokud je však typ prvku sekvence sjednocení (Union), může být potřeba zadat, jaký skutečný typ má editor vkládat.
Nelze vyjímat prvky
Pokud je volba označena, pomocí editoru sekvence nelze odstraňovat prvky sekvence.
Potvrzovat vyjímání
Pokud je volba označena, před odstraněním prvků ze sekvence zobrazí editor sekvence varování s dotazem, zda to uživatel opravdu chce.
Vkládání
Určuje způsob, jímž budou editorem sekvence vkládány nové prvky:
zakázáno
pomocí editoru sekvence nelze vkládat nové položky.
bez prázdné položky
editor sekvence nebude mít na konci prázdnou položku pro vkládání. Vložit prvek lze potom pouze klávesou Ins, případně může být připojen jiný dispel mimo vlastní editor sekvence (tlačítko a pod) vkládající nové prvky. Prvky jsou takto vkládány přímo bez kandidátské položky.
okamžité
vložení prvku do editoru vloží okamžitě i prvek do editované sekvence. Hodnoty se potom zadávají přímo do prvku do sekvence již vloženého.
pomocí kandidáta
má-li se vkládat nová položka, vytvoří se nejprve kandidátská položka, která vypadá jako běžné položky, má však na pravém konci tlačítka pro vložení nového záznamu a pro jeho případné zrušení bez vložení. Pomocí kandidátské položky lze zadat data ke vložení, skutečně vložena budou až po stisknutí tlačítka pro vložení.
automaticky
automaticky vybírá mezi vkládáním pomocí kandidáta a přímým vkládáním. Přímé vkládání se použije v případě, že editor sekvence je podřízený jinému editoru sekvence či tabulce a je již umístěn v jiné, nadřazené kandidátské položce. (Tj. vnořené sekvence v kandidátské položce samy nevytvářejí další kandidátské položky).
Označování
Režim označování prvků:
zakázáno
prvky nelze označovat
povoleno
prvky lze označovat, označení prvků je zrušeno deaktivováním editoru.
perzistentní
prvky lze označovat, označení přetrvá, i když je editor deaktivován.
Zákaz přetahování prvků myší
Pokud je volba označena, nelze přetahovat neoznačené prvky myší ani kopírovat přes schránku. Aby bylo možné prvky kopírovat, je třeba je nejprve označit. Tato volba může být vhodná, pokud jsou dispely prvků složitější, takže by jejich přetahování působilo nepřirozeně.

Zarovnání

Slouží k definici společně zarovnávaných podřízených dispelů. Zarovnávání je popsáno v samostatné kapitole.
Definiční typ: Seq_editor_def