Sfairadora

  • Referenční příručka

Obecné příkazy

Položka
Popis
Nový
Vytvoří nový prázdný dokument.
Otevřít
Umožňuje otevřít dříve vytvořený dokument. Dále umožňuje otevřít soubor pomocí souborového manipulátoru.
Po instalaci jsou k dispozici vestavěné souborové manipulátory.
Uložit
Uloží dokument do souboru pod stávajícím názvem. Pokud ještě nebyl dokument pojmenován, zobrazí výzvu pro zadání jména.
Tisk
Vytiskne právě upravovaný text. Příkaz je dostupný pouze pokud je právě aktivní textový editor nebo editor formátovaného textu.
Vyjmout
Vyjme označenou část textu či objekt a vloží jej do schránky. (Viz kapitolu Kopírování a přesouvání dat).
Kopírovat
Vloží do schránky označenou část textu či objekt. Vložená data zároveň ponechá na původním místě. (Viz kapitolu Kopírování a přesouvání dat).
Vložit
Vloží data uložená ve schránce na určené místo. (Viz kapitolu Kopírování a přesouvání dat).
Odstranit
Trvale odstraní označenou část textu či objekt.
Zpět
Vezme zpět změny provedené během úprav v textovém editoru nebo editoru formátovaného textu.
Provést znovu
Znovu provede změny vzaté zpět.
Najít...
Zobrazí okno, pomocí něhož lze vyhledat zadaný text či hodnotu.
Zobrazené okno a jeho funkce je podrobně popsána v kapitole o nástrojovém okně Najít.