Sfairadora

Manipulace s tabulkou

Nástrojová lišta je aktivní pouze pokud se upravuje datová tabulka.
Položka
Popis
Nový sloupec...
Zobrazí okno pro přidání sloupce do tabulky.
Vlastnosti sloupce...
Zobrazí či skryje okno s vlastnostmi sloupce.
Odstranit sloupec...
Zobrazí okno pro odstranění sloupce tabulky.
Seskupit podle sloupce
Provede seskupení tabulky podle aktivního sloupce nebo označených sloupců.
Rozeskupit sekvenci
Provede rozeskupení podřízené tabulky. Inverzní operace k příkazu Seskupit podle sloupce.
Připojit tabulku...
Zobrazí okno pro připojení tabulky.
Operace podobná kartézskému součinu, případně operaci JOIN známé z relačních databází.
Výchozí pohled
Odstraní změny v pohledu tabulky. Pohled zahrnuje: filtrování řádků, uspořádání tabulky, vypuštění duplicitních řádků, seskupení, rozeskupení či přidání počítaných sloupců.
Uložit pohled...
Uloží aktuální pohled tabulky do sekce dokumentu Pohledy. Před uložením bude zobrazeno okno pro zadání názvu pohledu. Uložený pojmenovaný pohled se bude průběžně aktualizovat podle změn ve zdrojové tabulce.
Uložit okamžitý stav...
Uloží okamžitý stav pohledu tabulky jako novou tabulku do sekce dokumentu Data. Ukládají se pouze výsledné hodnoty, takže nově vytvořená tabulka bude nezávislá na změnách hodnot či pohledu zdrojové tabulky.
Vytvořit šablonu výstupu...
Podle aktuálního pohledu tabulky vytvoří šablonu textového výstupu. Vlastní textový výstup bude přístupný v sekci dokumentu Výstupy. Před uložením bude zobrazeno okno pro zadání názvu pohledu. Textový výstup se bude měnit podle změn dat ve zdrojové tabulce. Změny pohledu zdrojové tabulky jej neovlivní.
Vytvořit výstupní text...
Podle okamžitého stavu pohledu tabulky vytvoří výstupní text. Výsledný text může být uložen buď do sekce dokumentu Data, nebo může být vytvořen nový textový dokument. Před uložením textu bude zobrazeno okno, kde lze zadat, kam má být textu uložen a případně jeho název. Vytvořený text bude nezávislý na změnách v datech či pohledu zdrojové tabulky.
Poznámka: Výstupní text lze rovněž vytvořit prostým překopírováním celé tabulky či několika jejích označených řádků do editor formátovaného textu.
Výchozí zobrazení
Pokud byly v zobrazení provedeny úpravy, odstraní je a vrátí tak původní automaticky vytvořené zobrazení. Data i pohled budou zachovány.
Upravit zobrazení
Otevře editor definice ovládacích prvků pro úpravu stávajícího zobrazení.
Uložit zobrazení
Uloží zobrazení do sekce dokumentu Zobrazení. Zobrazení pak lze otevřít v samostatném okně z nabídky Zobrazení.