Sfairadora

  • Referenční příručka

Vlastnosti sloupce

K souhrnnému zobrazení a úpravám vlastností sloupce slouží okno Vlastnosti sloupce. Okno se otevře pomocí položky Vlastnosti sloupce v kontextové nabídce tabulky. Identická položka je i v nabídce Tabulka a v nástrojové liště. Okno zobrazuje vlastnosti sloupce, ve kterém je právě aktivní buňka. Pokud je označen jeden nebo více sloupců, zobrazuje jejich vlastnosti. Okno není tzv. modální, to znamená, že zatímco je otevřeno, lze bez omezení pracovat s tabulkou. S tím, jak se mění aktivní sloupec resp. označení sloupců, mění se i stav zobrazený v okně.
V okně jsou za sebou zobrazeny tři úrovně informací o sloupci: informace o datech, informace o pohledu a informace o zobrazení. Vzhledem k tomu, že informace o pohledu u sloupců, které kopírují data, většinou v zásadě sledují informace o datech, jsou tyto informace běžně skryty. Ke skrytí informací o pohledu slouží volba zjednodušený editor umístěná při horním okraji okna. Pokud je označena, informace o pohledu se nezobrazují. Vždy zobrazeny jsou informace o pohledu pouze pro sloupce, které byly do pohledu tabulky vloženy uživatelem.

Data

V oddíle informací o datech lze sloupec jednak přejmenovat, jednak změnit jeho typ. Ke změně typu slouží editor datového typu. Pokud jde o typický případ, že data tabulky jsou uloženy v sekci dokumentu Data, je změna názvu či typu sloupce ekvivalentní úpravě v sekci Typ dat.

Pohled

Oddíl informací o pohledu je vhodné užívat k úpravě pouze sloupců, které byly do pohledu vloženy uživatelem. Pohled sloupců, které vytvořila automaticky Sfairadora, aby odrážely hodnotu datových sloupců je lépe neměnit. U sloupců v pohledu tabulky vytvořených uživatelem (většinou počítaných sloupců) lze opět změnit název a typ. Ke změně typu slouží editor datového typu. Pro počítané sloupce je asi nejužitečnější, že je zde možné snadno změnit i výraz, podle kterého se počítají. Pokud jde o tabulku, která vytváří lokální pohled na data (jako jsou tabulky vytvořené pro zobrazování údajů v sekci dokumentu Data), změna pohledu změní pouze stav tabulky a jinde se neodrazí. Pokud však jde o tabulku zobrazující údaje v sekci Pohledy, je změna provedená v tomto okně ekvivalentní změně v sekci Typ pohledů.

Zobrazení

Oddíl informací o zobrazení slouží k úpravám způsobu zobrazení a zadávání údajů. Zde jsou jednak údaje o samotném sloupci (viz tabulku níže), jednak definice ovládacího prvku obsaženého v buňce sloupce. K úpravě zobrazení slouží editor definice ovládacích prvků. V nejběžnější případě, kdy je zobrazení buňky sloupce tvořeno řádkovým editorem, bude patrně často využívána možnost nastavení přesnosti (počtu desetinných míst) sloupců typu reálné číslo (Real).
Položky zobrazení sloupce:
Operace
Popis
Šířka sloupce
Požadovaná pevná šířka sloupce. Nastavení šířky zde je ekvivalentní nastavení šířky sloupce posunutím rozhraní sloupce pomocí myši. Pokud hodnota není zadána, nastavuje se šířka sloupce automaticky podle šířky obsahu.
Reference dat sloupce
Reference dat zobrazovaných ve sloupci. Reference je relativní k řádku tabulky, takže v nejjednodušším případě, pokud jde o jednoduchý sloupec např. s názvem jméno, jeho reference je prostě jméno.
Reference dat je významná pro možnost tabulku uspořádat klepnutím myší na titulek sloupce. Tato reference určuje data, podle kterých se tabulka má uspořádat.
Kromě toho určuje, na která data bude odkazovat identifikátor cell_data.
Titulek
Text zobrazovaný v záhlaví sloupce.
Zarovnání
Zarovnání textu titulku
Zobrazit celý
Pokud je možnost vybrána, šířka sloupce je nastavena tak, aby byl titulek celý vidět. Pokud vybrána není, může být šířka sloupce užší, v titulku pak bude zobrazena jen část a na konci budou tři tečky.
Ikona
Ikona zobrazovaná nalevo od titulku. Viz editor ikony.
Typ sloupce
Typ sloupce určuje, zda je možné sloupec uspořádat, jaké operace ve filtru se mají pro sloupec zobrazovat, popřípadě, že jde o zvláštní druh sloupce.
Možnosti jsou následující:
jednoduchý
sloupec s nejzákladnějším nastavením. Nelze podle něj uspořádat tabulku, filtr je dostupný pouze pro přítomnost dat a porovnání na rovnost a nerovnost.
uspořádaný
tabulku lze uspořádat podle sloupce, filtr má dostupné i operace porovnání na velikost hodnot.
řetězec
hodnota sloupce je řetězec. Jako sloupec uspořádaný, ve filtru jsou navíc k dispozici testy na podřetězec.
pole
hodnotou sloupce je pole.
sekvence
hodnotou sloupce je podřízená sekvence/tabulka.
seskupení sloupců
sloupci neodpovídají žádná data, je pouze společným záhlavím pro další podřízené sloupce.
Horizontální zarovnání
Určuje, kam je zarovnán obsah buňky ve vodorovném směru. Možnosti jsou: doleva, na střed, doprava a automaticky. Možnost automaticky vybírá zarovnání podle typu dat sloupce: čísla se zarovnávají doprava, ostatní hodnoty doleva.
Pokud je ve sloupci obsažen řádkový editor, i on má nastavení zarovnání. Je-li ponecháno ve stavu automaticky, jeho zarovnání se přebírá z nastavení sloupce, jinak je nastavení sloupce zastíněno nastavením u editoru a nastavení u sloupce je bez významu.
Další
Vertikální zarovnání
Zarovnání ovládacího prvku v buňce sloupce ve vertikálním směru, pokud je řádek vyšší, než je ovládací prvek daného sloupce. Možnosti jsou: nahoru, na střed, dolů, do bloku a automaticky. Možnost do bloku roztáhne ovládací prvek ve svislém směru přes celou výšku řádku, pokud to daný ovládací prvek připouští. Umístění vlastního obsahu ovládacího prvku už záleží na jeho konkrétních vlastnostech.
Vertikální odsazení
Odsazení ovládacího prvku v pixelech. Pokud je zarovnán nahoru, jde o odsazení od horního okraje dolů. Pokud je zarovnán dolů, jde o odsazení od dolního okraje. Pokud je zarovnán na střed, jde o posun vůči ose buňky – záporná hodnota posouvá nahoru, kladná dolů.
Identifikace
Identifikátor sloupce. Musí být jednoznačný v dané skupině sloupců. Je použit pro identifikaci sloupce ve stavovém objektu tabulky. Jako výchozí hodnota je nastaven název dat, která sloupci náleží. V běžných případech toto nastavení není nutné měnit.
Požadovaná minimální šířka
Minimální šířka v pixelech, pod kterou nesmí klesnou automaticky nastavovaná šířka sloupce.
Požadovaná maximální šířka
Maximální šířka v pixelech, kterou nesmí přesáhnout automaticky nastavovaná šířka sloupce.
Mezera před sloupcem
Mezera (v pixelech) před vlastním ovládacím prvkem sloupce zleva.
Mezera za sloupcem
Mezera (v pixelech) za vlastním ovládacím prvkem sloupce zprava.
Iniciálně skrytý sloupec
V editoru definičního objektu tabulky označuje, že při prvním zobrazení tabulky bude sloupce skrytý. Zde bez významu.
Oddělovač před sloupcem
Sloupec bude od předchozího oddělen výraznější linií.
Pozadí
Lze zvolit barvu pozadí sloupce vykreslované v místech buňky mimo vlastní ovládací prvek (např. když je řádek vyšší než výška ovládacího prvku buňky).
Vyjímky souhrnu
Umožňuje zadat specifické výrazy (vyjímky souhrnu) pro výpočet jednotlivých typů souhrnu daného sloupce.
Název vestavěného nástroje: column_properties_tool