Sfairadora

  • Referenční příručka

Seskupení podle sloupce

Tato operace umožňuje v pohledu seskupit řádky tabulky podle hodnoty vybraného sloupce. Výsledkem bude tabulka obsahující pro každou hodnotu vyskytující se v požadovaném sloupci jeden řádek (tj. budou odstraněny duplicity). Na každém řádku (u každé hodnoty) bude v podřízené tabulce seznam všech řádků, které ve výchozí tabulce měly v daném sloupci tuto hodnotu. Operace seskupení podle sloupce se provede vybráním příkazu Seskupit podle sloupce z kontextové nabídky sloupce.
Příklad:
Město
Jméno
Skóre
Praha
Adam
21
Brno
Bedřich
33
Brno
Cecílie
15
Praha
Daniel
43
Brno
Eliška
18
Praha
František
28
Výsledek seskupení podle sloupce Město:
Město
Skupina
Jméno
Skóre
Praha
Adam
21
Daniel
43
František
28
Brno
Bedřich
33
Cecílie
15
Eliška
18
Seskupit je možné tabulku i podle více sloupců zároveň. K tomu je třeba označit sloupce, podle kterých se má tabulka seskupit. To se provede klepnutím myší na titulky sloupců se současným podržením klávesy Ctrl. Pokud se například vyberou dva sloupce, ve výsledné vnější tabulce budou dvojice hodnot a v podřízené tabulce řádky, na kterých se vyskytovala příslušná dvojice.
Seskupení lze zrušit inverzní operací rozeskupení.
Seskupení je realizováno vytvořením podřízené odvozené sekvence (podřízené tabulky pohledu). Aby byly v podřízené tabulce jen příslušné řádky, má nastaven filtr. Pokud tento filtr změníte, změní se tím přirozeně i obsah podřízené tabulky. Aby bylo možné filtr podřízené tabulky vytvořit, obsahuje podřízená tabulka všechny sloupce, které obsahovala výchozí tabulka. Ty sloupce, podle kterých se seskupuje, jsou však skryté, protože obsahují vždy stejnou hodnotu, kterou obsahuje i nadřízený řádek tabulky.
Seskupit lze tabulku i podle počítaného sloupce. Lze rovněž rozeskupit podřízenou tabulku a výsledek seskupit podle jiného sloupce. Máme-li například tabulku produktů, kde je v podřízená tabulce seznam objednatelů, lze tuto podřízenou tabulku rozeskupit a následně seskupit podle jmen objednatelů, takže nyní získáme tabulku všech objednatelů se seznamem produktů, které si každý objednatel objednal.

Vkládání a přesouvání řádků v seskupené tabulce

Pokud vložíme řádek do vnitřní tabulky seskupené tabulky, bude do výchozí datové tabulky vložen řádek, jehož sloupec, podle nějž se seskupovalo, bude mít hodnotu vzatou z řádku nadřízené tabulky. Např. pokud vložíme ve výše uvedeném příkladu do podřízené tabulky k hodnotě „Brno“ řádek {„Gabriela“, 100}, bude do dat zdrojové tabulky vložen řádek {„Brno“, „Gabriela“, 100}. Pokud v pohledu přetáhneme myší řádek podřízené tabulky ze skupiny „Brno“ do skupiny „Praha“, bude v příslušném řádku zdrojové tabulky zaměněna hodnota „Brno“ za hodnotu „Praha“.
O těchto funkcích se lze názorně přesvědčit tak, že zároveň zobrazíme datovou tabulku i její pohled tímto způsobem:
1.
Vytvořte datovou tabulku, seskupte ji podle sloupce město.
2.
Takto vytvořený pohled uložte do sekce dokumentu Pohledy (např. přetažením myší do této sekce).
3.
Uložený pohled otevřete v samostatném okně poklepáním myší na vytvořenou položku.
4.
Zobrazte původní datovou tabulku. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazte kontextovou nabídku a vyberte příkaz Výchozí pohled.
5.
Změny, které provádíte pomocí pohledu otevřeného ve samostatném okně se zároveň projevují v datové tabulce.