Sfairadora

Vyjímky ze souhrnu

V okně Vlastnosti sloupce, nebo při Přidávání sloupce lze určit, že se některé prvky souhrnu daného sloupce budou zobrazovat jiným než běžným způsobem. To může být zvlášť užitečné, pokud je třeba zobrazovat nějaký souhrn pro sloupce, který jej běžně nemají.
Vyjímky ze souhrnu se zadávají pomocí tabulky o dvou sloupcích. V prvním sloupci je identifikátor typu souhrnu. Položky různých sloupců s tímtéž identifikátorem typu souhrnu se zobrazují na jednom řádku. V následující tabulce je seznam standardních identifikátorů typu souhrnu. Pokud se použije jeden z těchto identifikátorů, definovaná vyjímka nahradí odpovídají standardní položku souhrnu. Pokud se použije jiný identifikátor, vytvoří se nový řádek souhrnu.
Identifikátor souhrnu
Popis
sum
Součet
sum2
Součet druhých mocnin
average
Průměr
variance
Rozptyl (střední kvadratická odchylka)
deviation
Směrodatná odchylka
min
Minimum
max
Maximum
V druhém sloupci tabulky definic vyjímek ze souhrnu lze zadat ovládací prvek, který bude v souhrnu zobrazen. V běžném případě bude patrně třeba zobrazovat nějakou vypočtenou hodnotu. To lze zajistit buď tak, že se použije řádkový editor a nastaví se mu načítací funkce počítající požadovanou hodnotu, nebo se použije poskytovatel dat, ve kterém se vytvoří lokální počítaná proměnná počítající požadovanou hodnotu, která se zobrazí podřízeným řádkovým editorem. Pro výpočet hodnoty souhrnu je pod identifikátorem summary k dispozici datový objekt souhrnu. Z něj lze čerpat hodnoty souhrnu ostatních typů a pod.
Novou položku souhrnu pro společnou všechny sloupce tabulky lze vytvořit v definici tabulky.